اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21840

شناسه ملی: 10200298450

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5156966395

آدرس: به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز رسالت کوچه 10 متری کوچه 10 متری چهارم غربی پلاک 12 طبقه دوم و

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله سه راه پالایشگاه، بلوار ملت، کوچه 6 متری لاله، کوچه روشن، پلاک 20 ، طبقه همکف، کدپستی 517998XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 980820XXXX03248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق سالک به کد ملی 171780XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره مهناز شرقی به کد ملی 138211XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای صادق سالک (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای صادق سالک (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970826XXXX56785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق سالک به کد ملی 171780XXXX مهناز شرقی به کد ملی 138211XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. لیلا یلدایی به کد ملی 137296XXXX و فرهاد اخوانی به کد ملی 137916XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970826XXXX81899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 2 نفر تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 2 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند. ب) موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده مربوطه اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید. «واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ رشته ساختمان کلیه امور ساخت و ساز ساختمانها و ابنیه ـ طراحی مبلمان پارکها ـ امور مربوط به تجهیزات اداری ـ دانشگاهی ـ مدارس ـ بیمارستانی ـ مشارکت با سرمایه گذاران خارجی در امر صنعت و ساختمان ـ استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت یکی از عقود اسلامی ـ طراحی و محاسبه و ساخت اجرای پیش ساخته ساختمان و ابنیه و انواع کانکس و کیوسک ـ ایجاد نمایندگی در استانهای مختلف و واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات شرکت ـ امور مربوط به راه سازی و مخابرات » درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ش 970826XXXX01406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ رسالت ـ کوچه 10 متری ـ کوچه 10 متری چهارم غربی ـ پلاک ـ 12 ـ طبقه دوم ـ و کد پستی 515696XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970813XXXX49480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر تغییر یافت.و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طرح، اجرا، تهیه و توزیع مواداولیه، ساخت و تولید انواع مواد غذایی اعم از طرح،اجرا، تهیه و توزیع مواد اولیه ، ساخت و تولید انواع مواد غذایی اعم از پروتینی ـ لبنیات ـ مرباجات و انواع شکلات و سایر مواد غذایی دیگر، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و خارجی ـ انتقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و واگذاری نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت یکی از عقود اسلامی -در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ش 960719XXXX85498 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صادق سالک به کد ملی 171780XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره محبوبه فرمانی تبریزی به کد ملی 275344XXXX به سمت رییس هییت مدیره سولماز رضایی پور به کد ملی 137928XXXX به سمت عضو هییت مدیره مهناز شرقی به کد ملی 138211XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960719XXXX83995 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محبوبه فرمانی تبریزی به کد ملی 275344XXXX صادق سالک به کد ملی 171780XXXX سولماز رضایی پور به کد ملی 137928XXXX مهناز شرقی به کد ملی 138211XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. لیلایلدایی به کد ملی 137296XXXX فرهاد اخوانی به کد ملی 137916XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه طرح نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960719XXXX53773 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی