اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13191

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه شهرک کارمندان ، ایستگاه 11 ،

تاریخ تاسیس: 1387/08/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 8/8/1387 تحت شماره 13191 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 11/8/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی، شبکه های آب و فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، سیستم های تحت فشار، سدهای خاکی، تاسیسات شهری، خطوط انتقال آب، گاز، تلفن، نفت، تاسیسات مکانیکی، راه و باند، جدول بندی، حفاری و تجهیز چاه و قنوات، خرید و فروش ماشین آلات، و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در رابطه با امور شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه شهرک کارمندان، ایستگاه 11 ، پلاک 67 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8 مورخ 16/7/1387 نزد بانک ملی شعبه محمد منتظری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای لطیف حبیبی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای علی ویسی میانکلی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سهیل حبیبی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سهیل حبیبی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و نامه های عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم دلبر مرادی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای شمس اله احمدی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی