اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 415618

شناسه ملی: 10320662865

تاریخ ثبت: 1390/07/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 209895/97 مورخه 18/10/1397 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1397 مرکزاصلی شرکت لوله گستر خادمی سهامی خاص به شماره ثبت 415618 و شناسه ملی 10320662865 به استان تهران ، شهرستان بهارستان ، شهر گلستان ، شهرک صنعتی قلعه میر ، خیابان چوب بری ، کوچه ششم ، پلاک 15 ، طبقه همکف

کد پستی: 3113685542

تاریخ تاسیس: 1390/07/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/05:

150,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/23:

50,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/10:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/09:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس معتمد پارسیان با شناسه ملی 140056XXXX2 به سمت بازرس اصلی و حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 981210XXXX06154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، خانم زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نگار خادمی ولی پور به شماره ملی 006576XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981119XXXX02742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX و محمد رضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX و نگار خامی ولی پور به شماره ملی 006576XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 981106XXXX27952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980823XXXX46147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 150 . 000 . 000 . 000 ریال به مبلغ 350 . 000 . 000 . 000 ریال منقسم به 3 . 500 . 000 سهم 100 . 000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980617XXXX65466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین به شناسه ملی 103805XXXX5 به سمت بازرس اصلی و حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش 980230XXXX91714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به موجب نامه شماره 209895/97 مورخه 18/10/1397 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1397 مرکزاصلی شرکت لوله گستر خادمی (سهامی خاص) به شماره ثبت 415618 و شناسه ملی 103206XXXX5 به: استان تهران ، شهرستان بهارستان، شهر گلستان، شهرک صنعتی قلعه میر ، خیابان چوب بری ، کوچه ششم ، پلاک 15 ، طبقه همکف کدپستی 311368XXXX انتقال یافت و تحت شماره 3153 به ثبت رسیده است. ش 971108XXXX52785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر گلستان، شهرک صنعتی قلعه میر ، خیابان چوب بری ، کوچه ششم ، پلاک 15 ، طبقه همکف کدپستی 311368XXXX منتقل گردید. پ 971009XXXX12791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی 101032XXXX8 به سمت بازرسی اصلی و حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرارگرفت. پ 970829XXXX36252 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و زهره یزدان فر به شماره ملی 152008XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فریبا فتوحی ایده لو به شمارملی 001121XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970120XXXX56411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX و زهره یزدان فر به شماره ملی 152008XXXX و فریبا فتوحی ایده لو به شماره ملی 001121XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970120XXXX41302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت 20860 و شناسه ملی 101032XXXX8 به سمت بازرس اصلی و خانم حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی سال 1396 انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. پ 960531XXXX05858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ نگار خادمی ولی پور به شمارملی 006576XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده 39 اساسنامه را به مدیرعامل آقای محمدرضا خادمی ولی پور تفویض می نماید پ 960427XXXX35775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX ـ نگار خادمی ولی پور به شمارملی 006576XXXX ـ زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 960427XXXX11790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی 101032XXXX8 به سمت بازرس اصلی و خانم حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ 951001XXXX99902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علی شکوهی حمید پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. پ 950331XXXX32805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1500000 سهم بانام 100000 ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت که تماما پرداخت شده می باشد. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 950211XXXX45600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ 8XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX00 ریال منقسم به 500000 سهم 100000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ 941107XXXX40572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره نگار خادمی ولی پور به شمارملی 006576XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده 39 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ 940622XXXX84896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای محمد رضا خادمی ولی پور 005882XXXX و خانم نگار خادمی ولی پور 006576XXXX و خانم زهرا صاحبی ابراهیم پور 399187XXXX انتخاب گردیدند. آقای ابراهیم علی شکوهی حمید پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم حوریه جلیلی منفرد به شماره ملی 664985XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 29/12/1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ 940604XXXX02503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 43 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هییت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن را تعیین کند هییت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده 39 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هییت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هییت مدیره بیشتر نخواهد بود. تبصره 1 ـ هییت مدیره درصورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید. تبصره 2 ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هییت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. تبصره 3 ـ هییت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. پ 940604XXXX55742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وخانم زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره وخانم نگار خادمی ولی پور بشماره ملی 006576XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 930625XXXX96878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX و زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX ونگار خادمی ولی پور بشماره ملی 006576XXXX آقای ابراهیم علی شکوهی حمید پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم مهین کرمی به شماره ملی 006023XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 930625XXXX91163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردد: "انجام آزمون ها و کالیبراسیون های پلاستیک، لوله و اتصالات و سیستم های لوله کشی پلی وینیل کلراید سخت در مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار و همچنین مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان، سیستم لوله کشی آب باران برای مصارف رودکار (ناودان)، سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین" در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1794127 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده بتصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/8 ریال منقسم به هشتاد هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد هشتاد هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای ابوالفضل خادمی ولی پور به شماره ملی 007442XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت مدیر عامل ، 41 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 51 خانم زهرا عقیلی قادر به شماره ملی 399257XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم علی شکوهی حمیدپور به شماره ملی 399187XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 19/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/3 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/6 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/8 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ 23/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدموسی خادمی ولی پور به شماره ملی 006607XXXX با دریافت مبلغ 000/330 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/330/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 4/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX با پرداخت مبلغ 000/660/999/2 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/3 ریال افزایش داد. آقای ابوالفضل خادمی ولی پور به شماره ملی 007442XXXX با پرداخت مبلغ 000/670/649/1 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/650/1 ریال افزایش داد. خانم زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به شماره شناسنامه 1154 تاریخ تولد 1/5/56 فرزند قربانعلی با پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/330/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX و آقای ابوالفضل خادمی ولی پور به شماره ملی 007442XXXX و خانم زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX/3 شعبه نشانی استان تهران شهر رباط کریم شهرک صنعتی قلعه امیر خ قرمز ک 6 سمت چپ تاسیس گردید. 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابوالفضل خادمی ولی پور به شماره ملی 007442XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا صاحبی ابراهیم پور به شماره ملی 399187XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 31/5/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/7/90 تحت شماره 415618 و شناسه ملی 103206XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/7/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تولید و بسته بندی مربوط به خرید و فروش انواع لوله های پلی اتلین اتصالات پلی کا و صنایع مرتبط با موضوع فوق و کلیه امور خدماتی و تاسیساتی وابسته صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و تهیه محصولات لوله و اتصالات پی وی سی پلی اتلین و کلیه خدمات وابسته در زمینه موضوع فوق. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان منیریه خیابان معیری کوچه پرهیزکار پلاک 5 ط اول ـ کدپستی 133471XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدموسی خادمی ولی پور به شماره ملی 006607XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل خادمی ولی پور به شماره ملی 007442XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/10:

شرکت فوق در تاریخ 9/7/90 تحت شماره 415618 و شناسه ملی 103206XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/7/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تولید و بسته بندی مربوط به خرید و فروش انواع لوله های پلی اتلین اتصالات پلی کا و صنایع مرتبط با موضوع فوق و کلیه امور خدماتی و تاسیس اتی وابسته صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و تهیه محصولات لوله و اتصالات پی وی سی پلی اتلین و کلیه خدمات وابسته در زمینه موضوع فوق. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران میدان منیریه خیابان معیری کوچه پرهیزکار پلاک 5 ط اول کدپستی 133471XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدموسی خادمی ولی پور به شماره ملی 006607XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای ابوالفضل خادمی ولی پور به شماره ملی 007442XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمدرضا خادمی ولی پور به شماره ملی 005882XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی