اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16218

شناسه ملی: 10660159356

تاریخ ثبت: 1390/08/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه خیابان گلستان کوچه محمد کرمانشاهی

تاریخ تاسیس: 1390/08/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/8/90 تحت شماره 16218 و شناسه ملی 106601XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/8/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کلیه امور خدمات مربوط به تاسیسات فنی اعم از برقی و الکترونیکی و احداث مخازن سوخت و مکانیکی. 2 ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه شهر کرمانشاه خیابان گلستان کوچه محمد کرمانشاهی پ 5 . 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 05443 مورخ 13/7/90 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای بیژن آب برین بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای جلال یعقوبی خسروی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای برومند رستمی برخ بارانی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای برومند رستمی برخ بارانی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم نکتا کرمی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم شیرین کرمی باوند پوری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی