اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 477990

شناسه ملی: 14005184537

تاریخ ثبت: 1394/06/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1957753314

آدرس: استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، اقدسیه ، خیابان شهیدغلامرضا فیروز بخش ، بن بست بیژن ، پلاک 3 ، طبقه اول ، واحد 5

تاریخ تاسیس: 1394/06/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

120,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

120,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال مالی به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید شاکری به شماره ملی 212165XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای محمد علی نصیری به شماره ملی 224955XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مصطفی محمدی به شماره ملی 212156XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981003XXXX91618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی استان مازندران- شهرستان قایم شهر- بخش مرکزی- شهر قایم شهر- محله شهیدگراییلی- میدان امام بن بست تلار 25/1 پلاک 0 آذر شیرآقایی طبقه دوم کدپستی 476581XXXX تاسیس و آقای سعید شاکری به شماره ملی 212165XXXX به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید. به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "خرید و فروش انواع غلات جو ذرت کنجاله سویا روغن و دانه های روغنی سویا و روغن سویا وروغن آفتاب گردانو انواع روغنهای خوراکی و انواع شکر انواع برنج انواع کنسرویجات وکلیه مواد خوراکی.خرید و فروش انواع آهن آلات از قبیل آهن اسفنجی شمش بیلت مفتول وانواع محصولات مسی مس ورق اسلب ومیلگرد و چدن آلومینیوم.خرید و فروش انواع مشتقات نفتی و پتروشیمی اعم از قیر نفت خام گازوییل. خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی اعم از کلیه محصولات کشاورزی و دامی و غلات و کلیه انواع اهن آلات و مس و چدن و آلومینیوم و غیره و هرگونه خرید و فروش مجاز و هرگونه کار و عملیات بازرگانی داخلی و خارجی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح " پ 981003XXXX04884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: سعید شاکری به شماره ملی 212165XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره محمد علی نصیری به شماره ملی 224955XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره محمد احمدی به شماره ملی 212162XXXX به سمت عضو هییت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی 101001XXXX9 به سمت بازرس اصلی و علی صدرایی به شماره ملی 212162XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 تصویب شد پ 980625XXXX85616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید شاکری به شماره ملی 212165XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره محمد علی نصیری به شماره ملی 224955XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره محمد احمدی به شماره ملی 212162XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و نیز کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980625XXXX95408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 12XXXXXXXX ریال به 12XXXXXXXX00 ریال منقسم به 120000000 سهم بانام 1000 ریالی تمام پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ 971123XXXX73702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سعید شاکری به شماره ملی 212165XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای محمد احمدی به شماره ملی 212162XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد علی نصیری به شماره ملی 224955XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. آقای کاظم رحمتی به شماره ملی 572949XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی صدرایی به شماره ملی 212162XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ 971123XXXX27712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 3 الی 7 نفر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971123XXXX29451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

آگهی تغییرات شرکت فرسپ کومه سهامی خاص به شماره ثبت 477990 و شناسه ملی 140051XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ارزش اسمی سهام از 100000 ریالی به 1000 ریالی تغییر یافت درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ 12XXXXXXXX00 ریال منقسم به 120000000 ریال با نام 1000 ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

آگهی تغییرات شرکت فرسپ کومه سهامی خاص به شماره ثبت 477990 و شناسه ملی 140051XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 12XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 12XXXXXXXX ریال منقسم 1200000 سهم با نام 1000 ریالی کاهش یافت و مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، اقدسیه ، خیابان شهیدغلامرضا فیروز بخش ، بن بست بیژن ، پلاک 3 ، طبقه اول ، واحد 5 کدپستی 195775XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970812XXXX51440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1397 نام شرکت به"فرسپ کومه"تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970405XXXX28204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه ثبت شرکت از مبلغ 100000000 ریال به 12XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1200000 سهم با نام 100000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده می باشد از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ 970219XXXX63131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر صادقی به ک م 007465XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نیره ارغوانی به ک م 007019XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ خانم کبری نعمت خواه به شماره ملی 003069XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امیر بقال ارجمند به شماره ملی 006724XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ 970219XXXX27129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان نفت شمالی ـ خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ـ پلاک 172 ـ طبقه همکف ـ واحد 1 کدپستی 191975XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ به موضوع شرکت مواردی به شرح ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ((صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وصنعتی وکشاورزی از جمله واردات دام زنده،فرآورده های خام دامی، نهادهای خوراک دام، مواد دارویی واکسن و تجهیزات مرتبط برای دام، موادغذایی،کشاورزی وماشین آلات وتجهیزات و ادوات صنعتی و کشاورزی، کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، تفکیک، درجه بندی، بسته بندی انواع محصولات کشاورزی و باغی و گیاهان دارویی، موادپروتیینی شامل گوشت گرم و منجمد و انواع فرآورده های گوشتی و پروتیینی و آبزیان، تولید و پرورش انواع مرغ گوشتی، تخم مرغ، مرغ مادر، انواع دام و آبزیان، تولید جوجه یکروزه، دامداری و دامپروری و تولید انواع محصولات دامی و خرید و فروش قند، شکر، کلیه دانه های روغنی،کلیه غلات، ذرت، سویا ، خوراک دام و طیور، کنجاله و نیز کلیه اقلام بازرگانی فلزات ، انواع فولاد))در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم پ 970219XXXX53512 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 970219XXXX76534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی فرسپ کومه در تاریخ 04/06/1394 به شماره ثبت 477990 به شناسه ملی 140051XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژ ه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین راه و باند راه آهن مترو باند و فرودگاه برج مراقبت. آماده سازی و نقشه برداری، تسطیح اراضی گودبرداری محوطه سازی، معماری، مرمت و تزیینات داخلی و خارجی ساختمان دکوراسیون و غرفه آرایی، شهرسازی، ساختمانی، راه سازی، برق، مکانیک، الکترومکانیک، کنترل نیرو، خطوط انتقال و توزیع برق، نفت و گاز، مخابرات، نیروگاه ها، پتروشیمی، خطوط انتقال آب، تاسیسات وتجهیزات، مقاوم سازی و بازسازی بافت های فرسوده و مدیریت پیمان و مدیریت استراتژیک و امکان سنجی ریسک مکان یابی و مدل سازی مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای عملیات ژیوتکنیک و اکتشاف همچنین اجرای نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و کلیه امور مربوط به عمران از جمله پل سازی، راه سازی، پیاده روسازی، معبرسازی، جدول گذاری، آسفالت گذاری تجهیزات ترافیکی. ساخت پلهای عابر پیاده و تعمیرآنها و پوشش پلهای هوایی نرده کشی و زه کشی گاردریل گذاری. ساخت پلهای فلزی عابر پیاده ساخت سر پناه ایستگاه اتوبوس. ساخت کلیه علایم وتجهیزات راهنمایی و رانندگی اصلاح هندسی خیابانها و اتوبانها و کلیه امور خدمات شهری شامل رفت و روب. جمع آوری زباله به صورت دستی و مکانیزه و تامین خودروهای سنگین سیمی تریلر و حمل زباله های شهری از ایستگاه ها و سکوهای میانی به بیرون شهر و امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک (بازیافت) و تامین کلیه ماشین آلات برف روبی و راهسازی و انجام کلیه عملیات برف روبی شهری و جاده ها و کلیه امور خدمات شهری شامل زیباسازی، نقاشی دیواری، طرح های کاشی شکسته، کتیبه های سفالی، طرح های برجسته، حجمی و مجسمه. طراحی، ساخت و نصب المان و یادمان، مبلمان شهری. طراحی و اجرای خدمات فضای سبز شامل: چمن کاری، درخت کاری، طراحی و اجرای پارکها و میادین. آذین بندی و نورپردازی میادین، خیابان ها، پل ها و زیرگذرها نظافت ساختمانهای دولتی و غیردولتی زیباسازی آذین بندی و روشنایی میادین و خدمات تاسیسات لوله کشی گاز و کلیه کارهای مربوط به برق کشی و مشاوره، طراحی، تامین، ساخت و تولید و خرید و فروش، نصب و راه اندازی، تعمیرو نگهداری و توسعه در زمینه های تجهیزات مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر وطراحی و ساخت و مونتاژ و اجرای کلیه فعالیت ها در زمینه سیستم های سخت افزاری کامپیوتر و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی و اخذ واعطا نمایندگی داخلی وخارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ترخیص کالا از گمرکات کشور. فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی برگزاری و شرکت در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان کارگرجنوبی، خیابان زربافان، کوچه حسن بیگی، پلاک 11 کدپستی 133975XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 242 مورخ 26/5/94 نزد بانک سپه شعبه جنت آبادجنوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمدصادق زالی با کد ملی 335982XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای بابک سالاری با کد ملی 007697XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره خانم اعظم زالی با کد ملی 335955XXXX به سمت نایب رییس هیت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: و کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرحدادچرشی به شماره ملی 007512XXXX به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا عبدی به شماره ملی 008274XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940607XXXX24573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی