اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7095

شناسه ملی: 10610103425

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 3/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای عثمان کریمی و آقای حامد کریمی و آقای زاهد اسمعیلی زاغه و آقای ناصر صیدی تا تاریخ 4/7/1389 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای زاهد اسمعیلی زاغه به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر صیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حامد کریمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عثمان کریمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عثمان کریمی به سمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 14/10/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی