اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1278

شناسه ملی: 10861691415

تاریخ ثبت: 1387/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/18:

5,850,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: دهیای روستای پیچک محله به نمایندگی جواد اسلانی کتولی به سمت رییس هییت مدیره دهیاری روستای اودک دوجی به نمایندگی حاجی محمد اودک به سمت نایب رییس هییت مدیره دهیاری روستای بدراق انه گلدی به نمایندگی کامران تیرغم به سمت منشی هییت مدیره دهیاری روستای قوشکرپی به نمایندگی حسین کریم کشته به سمت عضو اصلی هییت مدیره دهیاری روستای امام آباد به نمایندگی رضا کوهکن به سمت عضو اصلی هییت مدیره ـ حسین کریم کشته نام پدرعباس شماره شناسنامه 6 کد ملی 226980XXXX متولد 22/7/1362 صادره از علی آباد کتول به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت باقیمانده 5/12/1397 ) انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت حسین کریم کشته مدیرعامل و دهیاری روستای پیچک محله به نمایندگی جواد اسلانی کتولی رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق و نامه های عادی با امضای حسین کریم کشته مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970215XXXX95879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت تعاونی دهیاریها منطبق با آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاون به تصویب رسید. ش 941202XXXX81838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دهیاری روستای پیچک محله به نمایندگی سید مجتبی میرکتولی با کد ملی 226938XXXX به سمت رییس هییت مدیره دهیاری روستای اودک دوجی به نمایندگی حاجی محمد اودک با کد ملی 226974XXXX به سمت نایب رییس و دهیاری روستای بدراق آنه گلدی به نمایندگی سلیمان بدراقی به سمت منشی و دهیاری روستای قوشکرپی به نمایندگی حسین کریم کشته با کد ملی 226980XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و مهدی آباد به نمایندگی حیدر گزمه با کد ملی 487984XXXX و الازمن به نمایندگی فضل اله ملک حسینی و بدراق نوری به نمایندگی دوروی محمد بدراقی با کد ملی 226970XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره و حسین تجری با کد ملی 226978XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت حسین تجری مدیرعامل و دهیاری روستای پیچک محله به نمایندگی سید مجتبی میرکتولی (رییس هییت مدیره) و در غیاب او دهیاری اودک دوجی به نمایندگی حاجی محمد اودک (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای حسین تجری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941202XXXX68573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روستای پیچک محله به نمایندگی سید مجتبی میرکتولی با کد ملی 226938XXXX عضو اصلی هییت مدیره و بدراق آنه گلدی به نمایندگی سلیمان بدراقی به نمایندگی 497909XXXX واودک دوجی حاجی به نمایندگی محمد اودک به نمایندگی 226974XXXX و امام آباد به نمایندگی حسین تجری 32 226978XXXX و قوش کرپی به نمایندگی حسین کریم کشته با کد ملی 226980XXXX عضو اصلی هییت مدیره و مهدی آباد بنمایمدگی حیدر گزمه با کد ملی 487984XXXX 6 عضو علی البدل الازمن به نمایندگی فضل اله ملک حسینی با کد ملی 226984XXXX وبدراق نوری به نمایندگی دوردی محمد بدراقی با کد ملی 226975XXXX عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ مرضیه عابدی با کد ملی 226891XXXX وعلی دنکوب با کد ملی 226970XXXX 15 بازرس اصلی و ـ عبدالعظیم جان زمین 63/6/30 2156 203176XXXX 12 بازرس اصلی وامید چرکزی با کد ملی 226996XXXX 9 بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 941202XXXX32117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/18:

شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی علی آباد کتول که در تاریخ 18/6/87 تحت شماره 1278 در دفتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 نام کامل شرکت و نوع آن: تعاونی دهیاران بخش مرکزی علی آباد کتول 2 موضوع شرکت: اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در کلیه روستاهای بخش مرکزی شهرستان علی آباد کتول 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 مرکز اصلی شرکت: بخشداری مرکزی علی آباد کتول 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/850/5 ریال منقسم به 117 سهم 000/50 ریالی با نام که مبلغ 000/850/5 ریال آن طی گواهی شماره 608 3107 مورخه 7/5/1387 صندوق تعاون شعبه علی آباد کتول نقداً پرداخت شده است. 6 مدیر یا مدیران شرکت اشخاصی که حق امضا دارند: عبداله قره خانی به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا مزرعه به سمت نایب رییس و ایوب برزگر به سمت منشی و آقایان یحیی آتابای و قنبر شکی و نوراحمد خیری و امین اله لطفی به سمت اعضای اصلی و علیرضا شکی و محمد کوهستانی و سید جواد اصلانی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و ایوب برزگر به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین شدند و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ایوب برزگر مدیر عامل و عبداله قره خانی رییس هییت مدیره و در غیاب او علیرضا مزرعه نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر و نامه های عادی با امضای ایوب برزگر مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا اخلی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 884 صادره از علی آباد کتول به سمت بازرس اصلی و جواد ایمانی کتولی فرزند حسن به شماره شناسنامه 8 صادره از علی آباد کتول به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرک تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی