اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 22015

شناسه ملی: 10200300819

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/10/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی نصیری و سعید نصیری و آقای یحیی نصیری تا تاریخ 15/10/1390/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی نصیری به سمت رییس هییت مدیره و سعید نصیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یحیی نصیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی نصیری به سمت مدیر عامل . 3 امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی ونامه ها در کلیه موارد با امضا آقای مهدی نصیری مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 19/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی