اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 978

شناسه ملی: 10861858756

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اسما خسروی بسمت رییس هییت مدیره و آقای سیاوش غلامی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مهدی خاکشور کامه علیا بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضا آقای سیاوش غلامی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است ونامه های اداری و عادی با امضا آقای سیاوش غلامی همراه با مهر شرکت معتبر است ش 951130XXXX42156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اسما خسروی و آقای سیاوش غلامی و آقای مهدی خاکشور کامه علیا همگی اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ آقای لطف اله خسروی نیا بسمت بازرس اصلی و محسن حسینی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد ش 951130XXXX57755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اسما خسروی به سمت رییس هییت مدیره آقای سیاوش غلامی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مهدی خاکشور کامه علیا به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد بهادار ـ رسمی ـ قراردادها ـ تعهدآور چکها و سفته ها به امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941002XXXX31810 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اسما خسروی و آقایان سیاوش غلامی و مهدی خاکشورکامه علیا به سمت اعضای اصلی هییت مدیره تا تاریخ 07/07/1396 انتخاب شدند. ـ آقای لطف الله خسروی نیا و آقای محسن حسینی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 941002XXXX69133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/7/90 تغییرات ذیل به عمل آمده است: 1 سعید امینی رییس و مدیر عامل ، فرزاد گودرزی نایب رییس، لهراسب فرزادیان عضو برای مدت دوسال تعیین گردیدند. 2 اسماعیل رضایی بازرس اصلی و محسن حسینی علی البدل برای یکسال. 3 حق امضا در همه موارد با سعید امینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی