اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 23748

شناسه ملی: 10860886919

تاریخ ثبت: 1385/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 6166668186

آدرس: اهواز کوی نفت خیابان 12 ارشاد پلاک 80

تاریخ تاسیس: 1385/02/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود سعیدی به شماره ملی 007678XXXX -ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX و سروش لرکی به شماره ملی 174079XXXX .بهروز رسایی به شماره ملی 197192XXXX به عنوان بازرس علی البدل، رحمت اله منصوری نژاد به شماره ملی 197137XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980217XXXX78368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید مسعود سعیدی به شماره ملی 007678XXXX نایب رییس هییت مدیره - ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX رییس هییت مدیره و سروش لرکی به شماره ملی 174079XXXX مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980217XXXX97126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود سعیدی به شماره ملی 007678XXXX ، ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX ، سروش لرکی به شماره ملی 174079XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. رحمت اله منصوری نژاد به شماره ملی 197137XXXX به عنوان بازرس اصلی وبهروز رسایی به شماره ملی 197192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960223XXXX76650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مسعود سعیدی به شماره ملی 007678XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX به سمت رییس هییت مدیره، سروش لرکی به شماره ملی 174079XXXX به سمت مدیرعامل. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960223XXXX25114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX ، مسعود سعیدی به شماره ملی 007678804 ، آرزومددی به شماره ملی 175695XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. رحمت اله منصوری نژاد به شماره ملی 197137XXXX به عنوان بازرس اصلی، بهروز رسایی به شماره ملی 197192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950924XXXX38159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مسعود سعیدی به شماره ملی 007678XXXX به سمت مدیرعامل، ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آرزومددی به شماره ملی 175695XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950924XXXX52895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید تامین گردیده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 16/03/1394 تکمیل امضا گردیده است. ش 940524XXXX51605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحمت اله منصوری نژاد به شماره ملی 197137XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهروز رسایی به شماره ملی 197192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. کدپستی: 616668186 ش 940524XXXX19487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX ـ مازیار دژم 186167XXXX و آرزومددی 175695XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. رحمت اله منصوری نژاد به شماره ملی 197137XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهروز رسایی به شماره ملی 197192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 930915XXXX83823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ناصر عباسی لرکی به شماره ملی 191164XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ مازیار دژم 186167XXXX به سمت مدیرعامل و آرزومددی 175695XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930915XXXX09642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام شبکه های گازرسانی،خطوط انتقال ومخازن وتلمبه ها وشبکه های نفت وگاز،پالایشگاه های نفت وگاز وپتروشیمی،خطوط لوله های جریانی تامین ماشین آلات سبک و سنگین، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران خدمات عمومی)،امور آبدارخانه،پیشخدمتی) نگهداری و خدمات فضای سبز امور بهره برداری و تاسیسات وکلیه خدمات پشتیبانی به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 930915XXXX47768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شیرین محمد رضایی لرکی کد ملی 527982XXXX ، ناصر عباسی لرکی کد ملی 191164XXXX و مهین محمد رضایی لرکی کد ملی 527970XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رحمت اله منصوری نژاد کد ملی 197137XXXX به عنوان بازرس اصلی و بهروز رسایی کد ملی 197192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی انتخاب شد. ش 300980XXXX145373XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/30:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: ناصر عباسی لرکی کد ملی 191164XXXX به سمت مدیر عامل ، شیرین محمد رضایی لرکی کد ملی 527982XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهین محمد رضایی لرکی کد ملی 527970XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضای کلیه اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل قانونی شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس اهواز کوی نفت خیابان 12 ارشاد پلاک 80 کدپستی 616666XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 300980XXXX145373XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت سعید پارس خوزستان ( سهامی خاص) تحت شماره ثبت 23748 16/12/84 کلاسه 24009 84 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عمومی بشرح زیر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خدمات ساختمانی خدمات مهندسی و نقشه کشی خدمات فنی پیمانکاری ابنیه سندبلاست آرماتوربندی خطوط لوله و تاسیس ات جدول بندی محوطه سازی پل سازی خدمات پشتیبانی خدمات کشاورزی کاشت داشت برداشت صادرات و واردات کلیه اجناس مجاز اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پخش و توزیع موادغذایی رنگ آمیزی فضای سبز عملیات خاکی کلیه خدمات الکتریکی و الکترونیکی تهیه و نصب تاسیس ات تجهیزات برقی تسطیح اراضی سیستم های سردکننده و گرم کننده ساختمان سیستم های هشداردهنده. 2 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی بانام که 35 % آن طی گواهی 697/31146 6/12/84 بانک ملت شعبه بلوار پاسداران واریز و مابقی 65 % در تعهد می باشد. 3 مرکز اصلی شرکت: اهواز شهرک حفاری خیابان فتح 3 پلاک 34 تلفن 4444625 4 مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه. 6 اعضای هییت مدیره عبارتند از: ناصر عباسی لرکی مدیر عامل شیرین محمدرضایی لرکی رییس هییت مدیره مهین محمدرضایی لرکی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک سفته بروات قراردادها با امضا منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسین عبارتند از: فرج اله مسرتی بازرس اصلی رضا کناری بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی