اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 25154

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/09/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 13/9/84 تحت شماره 25154 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: صادرات و واردات، ترانزیت کلیه کالاهای مجاز، مشارکت با شرکتها، اخذ وام و مشارکت با بانکها در قالب عقود اسلامی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، ارایه خدمات فنی و مهندسی و صدور آن به خارج از کشور و بالعکس، ترخیص و ترانزیت کلیه کالاهای مجاز از گمرکات کشور و هر نوع فعالیت بازرگانی که فاقذ منع قانونی باشد. 2 - موسسین شرکت: 1 - مهدی بکاییان 2 - محمد مهدی شجاعی ویرانی 3 - پوریا شجاعی ویرانی 4 - حمید شجاعی ویرانی 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 20 ، طبقه دوم 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام که کل مبلغ آن طی گواهی شماره 344 مورخه 25/8/84 بانک ملت شعبه احمدآباد واریز گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان مهدی بکاییان و محمد مهدی شجاعی ویرانی و حمید شجاعی ویرانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند که آقای مهدی بکاییان به سمت رییس هییت مدیره و حمید شجاعی ویرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد مهدی شجاعی ویرانی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 62 ماده و 12 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مجید کرمی جوشانی به سمت بازرس اصلی و مهدی حقی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی