اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20042

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: مشهد بلوار وکیل آباد وکیل آباد 79 خیابان پژوهش

تاریخ تاسیس: 1382/08/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/8/82 تحت شماره 20042 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی و مونتاژ سیستمهای الکتریکی. 2 - موسسین شرکت: ابوالفضل یعقوب زاده و علی یعقوب زاده و علیرضا کامرانی و محسن طلوع نداف آبکوهی و فریدون آدینه شوهانی و محسن یعقوب زاده کلوخی و حسین یعقوب زاده کلوخی. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد - بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 79 (خیابان پژوهش) - پلاک 10 . 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 400 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 14 ریالی با نام که مبلغ کل سرمایه آن طی گواهی شماره 261/1028 مورخه 24/7/82 بانک رفاه کارگران شعبه مرکز بهداشت مشهد پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان محسن طلوع نداف آبکوهی و ابوالفضل یعقوب زاده کلوخی و علیرضا کامرانی و فریدون آدینه شوهانی و حسین و علی و محسن یعقوب زاده کلوخی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای ابوالفضل یعقوب زاده کلوخی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا کامرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن نداف آبکوهی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره بتصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جوهری دشت بیاض به سمت بازرس اصلی و آقای محمدمیرزاد بابایی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی