اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12030

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 45605/32 مورخ 30/10/82 نام خانمها تالین ماروت خانیان و نینیت مارون خانیان بدین ترتیب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 4/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 19/4/82 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 به تصویب رسید. آقای واچیق گریگوریان بسمت بازرس اصلی و آقای آزاد آواناسیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقایان کنستانسین ملک آندرراسیانس - روبیک کورغیان - آلبرت قریبی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/4/82 آقایان کنستانسین ملک آندراسیانس بسمت رییس هییت مدیره و آلبرت قریبی بسمت نایب رییس هییت مدیره و علی بیگلری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار اعم از قراردادها - چکها - سفته ها - با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب ایشان هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی