اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380532022

تاریخ ثبت: 1388/10/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 13 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار وکیل آباد انتهای صیاد شیرازی شهرستانی 3

تاریخ تاسیس: 1388/10/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/10:

24,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/10:

شرکت فوق در تاریخ 10/10/1388 تحت شماره 37601 و شناسه ملی 103805XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 10/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 . عرضه خدمات و انجام کلیه امور پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی اعم از خدماتی، تدارکاتی، اداری، مالی، نظافت و فضای سبز، 2 . ساماندهی ناوگان حمل و نقل با موتورسیکلت و انجام فعالیت در امور حمل و نقل با موتور سیکلت در قالب پیک موتوری بااستفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا، 3 . انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی، شهر مشهد بلوار وکیل آباد، انتهای صیاد شیرازی، شهرستانی 3 ، پلاک 9 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/24 ریال منقسم به 80 سهم 000/300 ریالی که تعداد 80 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/8 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0 مورخ 28/9/1388 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم اعظم رامشینی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد حسینی جهان آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای حسن حسینی جهان آبادی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 خانم فریبا حسینی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. 55 آقای محمد حسینی جهان آبادی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار باامضای سرکار خانم رامشینی رییس هییت مدیره باتفاق آقای محمد حسینی جهان آبادی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها باامضا آقای محمد حسینی جهان آبادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم زهرا حسینی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای علی حسینی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی