اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8416

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/04/01:

11,184,570,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/03/09:

6,898,630,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 12/3/1387 ضمن تصویب صورتهای مالی سال هشتاد و شش شامل ترازنامه صورت سود و زیان – گردش حساب سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد و تصویب بودجه سال هشتاد و هفت افزایش سرمایه از مبلغ شانزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و شصت هزار ریال (000/560/857/16 ریال ) به مبلغ نوزده میلیارد و شصت و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال (000/280/063/19) ریال به تصویب رسید و آقایان علی اکبر ابراهیمی و سید اصغر مومن زاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان محمود دلپسند – اماموردی خداوردی زاده – حسین سابقی – سید امید وظیفه دان – سید کاظم انتظام به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد مهدی نقیبی و حسین حاجی زاده به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 12/3/1387 آقای محمود دلپسند به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اماموردی خداوردی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سابقی به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان سید امید وظیفه دان و سید کاظم انتظام به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای علی اکبر یزدانی (خارج از اعضاء ) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت شامل سفته و چکهای صادره با امضای ثابت علی اکبر یزدانی و امضای متغیر آقای محمود دلپسند و در غیاب ایشان با امضای آقای اماموردی خداوردی زاده با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت و اسناد ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/3/86 ضمن تصویب صورت های مالی سال 85 و بودجه سال 86 و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/480/448/14 ریال بمبلغ 000/560/857/16 ریال، آقایان علی اکبر ابراهیمی و حسین حاجی زاده حشمت آباد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/4/84 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی سال 83، بودجه پیشنهادی سال هشتادو چهار افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 689863XXXX ریال به مبلغ 111845XXXX0 ریال و آقایان حسین حاجی زاده و سید اصغر مومن زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید و آقایان علیاکبر یزدانی و حبیب طلازاده و حسین شریعت احمدی و محمود معین زاده و علی جمشیدی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سید امید وظیفه دان و محمدشم آبادی به سمت اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/4/84 آقایان حبیب طلا زاده به سمت رئیس هیئت مدیره ، حسین شریعت احمدی به سمت نائب رئیس و علی جمشیدی به سمت منشی هیئت مدیره و علی اکبر یزدانی به سمت مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/3/83 شرکت مزبور واصله به تاریخ 28/4/83 ضمن تصویب صورتهای مالی سال 82 و بودجه پیشنهادی سال 83 و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 366938XXXX ریال به مبلغ 689863XXXX ریال آقایان حسین حاجی زاده و بهمن غفوریان به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی