اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 538

شناسه ملی: 10980235298

تاریخ ثبت: 1390/04/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

کد پستی: 3441719365

آدرس: آبیک خیابان شریعتی بعد از چهار راه مصلی

تاریخ تاسیس: 1390/04/07

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 خانم ها مریم قوزیوند کاوکرانی با کد ملی 397003XXXX و معصومه زنگنه با کد ملی 584001XXXX و آقای مرتضی قوزیوند با کد ملی 397004XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 2 آقای اسماعیل قارلقی با کد ملی 330018XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حمید قلعه قوند با کد ملی 559997XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971219XXXX00232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه زنگنه با کد ملی 584001XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم مریم قوزیوند کاوکرانی با کد ملی 397003XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مرتضی قوزیوند با کد ملی 397004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و ضمانت نامه ها شرکت به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضا تمامی قرار داد ها و نامه های اداری و اوراق عادی نیز با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش 971219XXXX69334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 971219XXXX56679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی بانام افزایش یافت.که مبلغ افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است. و ماده 5 اساسنامه ، سرمایه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 960511XXXX86332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بندری با کد ملی 181951XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اشرف باباخانیا با کد ملی 432268XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960511XXXX95937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به چهار نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 951015XXXX29648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان مهدی مناهجی با شماره ملی 432348XXXX و محمد هادی با شماره ملی 432350XXXX و علی میرزایی با شماره ملی 431066XXXX و سیدسعید درخشان با شماره ملی 007559XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای علی بندری با کد ملی 181951XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم اشرف باباخانیا با کد ملی 432268XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951015XXXX33775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مناهجی با شماره ملی 432348XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمد هادی با شماره ملی 432350XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدسعید درخشان با شماره ملی 007559XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی میرزایی با شماره ملی 431066XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و ضمانت نامه ها شرکت به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و در صورت عدم حضور رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضا تمامی قرار دادها و نامه های اداری و اوراق عادی نیز با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951015XXXX08281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان حسین قرا باغی با کد ملی 647939XXXX و حمید قراباغی با کد ملی 647978XXXX و فضل اله قراباغی با کد ملی 647939XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای علی کریمی قاید با کد ملی 647939XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی آقا سلطان آرا با کد ملی 647938XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 941012XXXX97659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسین قراباغی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ـ آقای فضل اله قراباغی به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای حمید قراباغی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و ضمانت نامه های شرکت به امضا مدیر عامل (منفردا) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضا تمامی قرار داد ها و نامه های اداری و اوراق عادی نیز با امضا منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941012XXXX32899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهار نامه و اسا سنامه شرکت نایلون گسترمیلاد که در تاریخ 7/4/1390 تحت شماره 538 و شناسه ملی 109802XXXX8 در این اداره به ثبت ود ر تاریخ از لحا ظ امضا ذیل تکمیل گرد یده برای اطلاع عموم در روز نامه رسمی وکثیر الانتشار اطلاعات آگهی می شود . 1 ـ موضوع شرکت: تو لید نایلون عر یض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی و غیره 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: آبیک خیابان شریعتی بعد از چهار راه مصلی کد پستی 344171XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که کل آن طی گواهی شماره 611 مورخه 25/3/1390 بانک ملی شعبه آبیک پرداخت گر دید . 5 ـ اولین مد یران شرکت آقای بهرام احسانی به عنوان رییس هییت مدیره و اقای میلا د احسانی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم خد یجه بهرامی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند . 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مد یر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اسا سنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای کریم مافی رنجی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گر د ید ند . رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی