اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4905

شناسه ملی: 10380208350

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: مشهد فلسطین 10

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن نقابیان با کد ملی 087037XXXX ـ آقای حمید نقابیان با کد ملی 087027XXXX ـ اقای سعید نقابیان با کد ملی 087223XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ بازرس اصلی: خانم / آقای فرشید لطفی زاده با کد ملی 092082XXXX ـ بازرس علی البدل: خانم / آقای مهدی مردان با کد ملی 093788XXXX برایب مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه رسالت برای مدت یکسال جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 961104XXXX11909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-به موضوع شرکت به شرح ذیل مواردی الحاق گردید: ساختمان: امور پیمانکاری مربوط به ساخت،ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی بتنی،فلزی ب: امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی.سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب،جمع آوری و انتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زه کشی،سازه های دریایی و ساحلی احداث حوضچه هاو استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب.رشته راه و ترابری: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راههای فرعی و اصلی بزرگراهها،آزادراهها،راههای ریلی،باند فرودگاه ،سیستمهای انتقال هوایی پایدار،تونل ها،پلها،راههای زیر زمینی و سیستم های حمل ونقل(تهیه،نصب،نگه داری و تعمیرات تجهیزات)و راهداری و عملیات آسفالتی.رشته تاسیسات و تجهیزات:امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب، نفت،گاز) شبکه گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب. وسایل انتقال(آسانسور پله برقی)سیستم های خبر و هشدار دهنده. تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست) حفاظت کاتودی، پوشش(لاینینگ)پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 951201XXXX89673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس مشهد ـ فلسطین 10 پلاک 26 به 1 ـ باکدپستی 918576XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951201XXXX04623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن نقابیان با کد ملی 087037XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حمید نقابیان با کد ملی 087027XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید نقابیان با کد ملی 087223XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 951004XXXX96610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن نقابیان با کد ملی 087037XXXX و حمید نقابیان با کد ملی 087027XXXX و سعید نقابیان با کد ملی 087223XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ اشخاص ذیل به سمت بازرسین شرکت برای مدت 1 سال مالی تعیین گردیدند: بازرس اصلی: حجت نادری با کد ملی 006409XXXX بازرس علی البدل: حمید لطفعلی زاده با کد ملی 094235XXXX ـ روزنامه شهرآرا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 951004XXXX70633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 5/9/88 شرکت مزبور خانمها ثمانه برادران سیرجانی و سرور زهرایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقای سعید نقابیان و مجید نقابیان و حمید نقابیان و حسن نقابیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/9/88 آقای مجید نقابیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید نقابیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نقابیان به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی