اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 320

شناسه ملی: 14005887363

تاریخ ثبت: 1395/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5851915811

تاریخ تاسیس: 1395/03/12

آدرس: قره ضیا الدین بلوار ایت اله خامنه ای به

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص مسافربری میهن نور آریا چایپاره در تاریخ 12/03/1395 به شماره ثبت 320 به شناسه ملی 140058XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی مسافربرون شهری از مبدا شهرستان قره ضیا الدین به سایر نقاط کشور همچنین ایجاد هر گونه شعب یا نمایندگی و یا انتقال مرکزیت اصلی شرکت با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور (واحد مربوطه) قابل انجام می باشد. مطابق نامه شماره 4913/57 مورخ 010/03/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجانغربی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قره ضیا الدین بلوار ایت اله خامنه ای به کدپستی 585191XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 456258 مورخ 6/11/94 نزد بانک سپه شعبه قره ضیا الدین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رسول زاده کد ملی 493936XXXX به عنوان عضو و رییس هییت مدیره، آقای ابراهیم رسول زاده کد ملی 493984XXXX به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا رسول زاده کد ملی 493982XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور مشترکاٌ با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اکبر صادق زاده به شماره ملی 493938XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز رسولی به شماره ملی 493998XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950312XXXX93263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاالدین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی