اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 103

شناسه ملی: 10862033840

تاریخ ثبت: 1389/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/12

آدرس: شهرستان خوی ، خیابان خمینی کوچه اکبری داود شهاب 2

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مرکز قرآنی گلهای بهشت خوی در تاریخ 12/5/89 تحت شماره 103 و شناسه ملی 108620XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام موسسه: مرکز قرآنی گلهای بهشت خوی 2 ـ موضوع موسسه: روخوانی، روانخوانی، تجوید، قرایت، تفسیر قرآن کریم و نیز برگزاری مسابقات مراسم و برنامه های مختلف قرآنی و نیز ارایه مقالات و پژوهشهای قرآنی و بقیه طبق مفاد ماده 3 اساسنامه. 3 ـ تابعیت: دولت جمهوری اسلامی ایران. 4 ـ مرکز اصلی موسسه: شهرستان خوی، خیابان خمینی کوچه اکبری داود شهاب 2 پلاک 14 کدپستی 581666XXXX . 5 ـ اسامی موسسین: خانم فاطمه توتونچیان فرزند ایوب ش ش 419 کد ملی 280293XXXX و خانم آرزو خلیل لو فرزند محمدرضا ش ش 1869 کد ملی 280275XXXX ساکنین خوی خیابان خمینی کوچه اکبری کوچه داود شهاب 2 . 6 ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 7 ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: خانم فاطمه توتونچیان بسمت مدیرعامل و آرزو خلیل لو بسمت رییس هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور باامضای فاطمه توتونچیان به عنوان مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 8 ـ دارایی موسسه: مبلغ بیست میلیون ریال بصورت نقدی می باشد. مسیول ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی