اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 87

شناسه ملی: 14007063871

تاریخ ثبت: 1396/06/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 4941746699

تاریخ تاسیس: 1396/06/23

آدرس: گلستان شهر علی آباد شهرداری خیابان آفتاب 2 -LSB- شهیدکامیاب -RSB- بن بست شهاب 11 پلاک 29 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/23:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/23:

تاسیس موسسه غیرتجاری صاحبدلان فرزانه کتول درتاریخ 23/06/1396 به شماره ثبت 87 به شناسه ملی 140070XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: توانبخشی پزشکی، روانی، اجتماعی و گسترش ارایه خدمات مراقبتی، بهداشتی و توانبخشی خدمات و مراقبت های اولیه از سالمندان و ارتقا کیفیت خدمات مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی و ارتقا کیفیت زندگی ـ نگهداری شبانه روزی از سالمندان به استناد مجوز شماره 4718/6/96 , 933 مورخ 11/6/96 اداره بهزیستی شهرستان علی آبادکتول ، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: گلستان شهر علی آباد ـ شهرداری ـ خیابان آفتاب 2 [شهیدکامیاب] ـ بن بست شهاب 11 ـ پلاک 29 ـ طبقه دوم ـ کدپستی: 494174XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 50000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه:. مهدی صالحی نیا به شماره ملی 226973XXXX به سمت رییس هییت مدیره دارنده 35000000 ریال سهم الشرکه 2 . خدیجه غیجی به شماره ملی 226944XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) 3 . فرشته کوهستانی به شماره ملی 624965XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه 4 . فاطمه صالحی نیا به شماره ملی 211073XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 960623XXXX88989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی