اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13133

شناسه ملی: 14007289830

تاریخ ثبت: 1396/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 6514187633

تاریخ تاسیس: 1396/09/29

آدرس: همدان شهرستان همدان بخش مرکزی دهستان الوندکوه غربی روستا حیدره بالای شهر شهرجواهرات کوچه امامزاده خیابان شهرجواهرات پلاک 0 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980909XXXX68652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان قاسم طاوسی به شماره ملی 387470XXXX و سجادطاوسی به شماره ملی 387413XXXX ورضا بابایی به شماره ملی 387216XXXX 2 خانم فاطمه کرمی به شماره ملی 386001XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفری نشاط به شماره ملی 387585XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980909XXXX47518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضای هییت مدیره بقرارذیل تعیین گردید: آقای سجاد طاوسی به شماره ملی 387413XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای قاسم طاوسی به شماره ملی 387470XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای رضا بابایی به شماره ملی 387216XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک وسفته وبرات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی واداری با آقای رضا بابایی(رییس هییت مدیره) ممهوربه شرکت معتبرمی باشد. ش 980909XXXX90313 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفربه 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961028XXXX11260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای قاسم طاوسی به شماره ملی 387470XXXX آقای رضا بابایی به شماره ملی 387216XXXX ش 961028XXXX28261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای قاسم طاوسی به شماره ملی 387470XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا بابایی به شماره ملی 387216XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل 2 ـ حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور از قبیل چک وسفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها و نامه های عادی واداری با آقای رضا بابایی با مهر شرکت معتبر است. ش 961028XXXX26938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص پیک بهار سرزمین هکمتان درتاریخ 29/09/1396 به شماره ثبت 13133 به شناسه ملی 140072XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت در امور کشاورزی شامل:خرید و فروش نهاده های کشاورزی، آبخیزداری، منابع طبیعی وترویج کشاورزی ـ فعالیت در امور فضای سبز و شهرسازی ـ تامین نیروی انسانی جهت فعالیت در خدمات عمومی شامل: تلفنچی و سرایداری در سازمانها وارگانهای خصوصی ودولتی"درکلیه موارددرصورت لزوم قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم"(ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: همدان ـ شهرستان همدان ـ بخش مرکزی ـ دهستان الوندکوه غربی ـ روستا حیدره بالای شهر ـ شهرجواهرات ـ کوچه(امامزاده) خیابان (شهرجواهرات) پلاک 0 ـ طبقه اول ـ کدپستی 651418XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال منقسم به 100 سهم 50000 ریالی بانام که مبلغ 1800000 ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 371 مورخ 21/9/1396 نزدبانک ملی شعبه شهیداحمدی روشن پرداخت گردیده والباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران: آقای رضا بابایی به شماره ملی 387216XXXX به سمت مدیرعامل وآقای قاسم طاوسی به شماره ملی 387470XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای سجاد طاوسی به شماره ملی 387413XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره هرسه عضواصلی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:حق امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک وسفته وبرات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق ونامه های عادی واداری با مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کرمی به شماره ملی 386001XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای مجید صفری نشاط به شماره ملی 387585XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960929XXXX54972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی