اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 187

شناسه ملی: 10860950690

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/28:

به استناد نامه شماره 14396 مورخ 01/06/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان و خانمها علی صابری به شماره ملی 001327XXXX ، امیر صابری به شماره ملی 007169XXXX ، صدیقه میرکاظمیان به شماره ملی 004172XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و الهه صابری به شماره ملی 007352XXXX و منصوره میرکاظمی به شماره ملی 004834XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ آقایانحمید محمدی به شماره ملی 005057XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین میر کاظمیان به شماره ملی 004177XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 960628XXXX24956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/28:

به استناد نامه شماره 14396 مورخ 01/06/1396 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان امیر صابری به شماره ملی 007169XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، علی صابری به شماره ملی 001327XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صدیقه میرکاظمیان به شماره ملی 004172XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند.کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960628XXXX00916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/28:

به استناد نامه شماره 14396 مورخ 01/06/1396 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 960628XXXX93658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 1863/12 ـ 3/5/90 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 2/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ خانمها و آقایان صدیقه میر کاظمیان بشماره ملی 004172XXXX بسمت رییس هییت مدیره، الهه صابری به شماره ملی 007352XXXX نایب رییس، علی صابری به شماره ملی 001327XXXX منشی هییت مدیره و مدیرعامل و حسین صابری به شماره ملی 038074XXXX عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و مهر شرکت می باشد. و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس حق امضا دارد. 2 ـ آقای محمد صابری به شماره ملی 038074XXXX به عنوان بازرس اصلی برای برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی