اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 72500

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/3/87 شرکت مزبور که در تاریخ 21/3/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. آقای ایرج عابدی به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز سیابی گرجان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/9/86 شرکت مزبور که در تاریخ 17/9/86 واصل گردید: خانم سولماز هشت دهان به سمت بازرس اصلی و خانم ماندانا هورفر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سام رستمی فر به سمت رییس هییت مدیره و خانم مرجان بناییان جهرمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا روشن روان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره بامضا مدیر عامل بتنهایی و یا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 31/4/86 واصل گردیده: آقای حیدرعلی بناییان جهرمی به سمت بازرس اصلی و خانم ماندانا هورفر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/86 آقایان بهروز سیابی گرجان به سمت رییس هییت مدیره، سام رستمی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره، رضا روشن روان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات و قراردادها با امضا مدیر عامل به تنهایی و یا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 5/7/85 شرکت مزبور که در تاریخ 9/7/85 واصل گردید: خانم مرجان بناییان جهرمی به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج عابدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا روشن روان- بهروز سیابی گرجان- سام رستمی فر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 13/4/85 واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 بتصویب رسید. 2 خانمها مرجان بناییان جهرمی به سمت بازرس اصلی و فاطمه پورمیرزا حفظ اله به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 26/4/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. آقای حیدر علی نباییان جهرمی به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج عابدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/9/83 شرکت مزبور که در تاریخ 29/9/83 واصل گردید: آقای ایرج عابدی بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه پورمیرزا حفظ اله بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل رضا روشن روان ــ سام رستمی فر ــ بهروز سیابی گرجان انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/9/83 آقایان بهروز سیابی گرجان بسمت رییس هییت مدیره و آقای سام رستمی فر بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا روشن روان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل به تنهایی و یا امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/83 شرکت مزبور که در تاریخ 23/4/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 آقای بهروز سیابی گرجان به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج عابدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 4 اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای گودرز عمانیان آقای رشید مسعودی و آقای رضا روشن روان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/1/82 آقایان رضا روشن روان بسمت رییس هییت مدیره و گودرز عمانیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و رشید مسعودی مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند وامضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات و غیره باامضا مدیرعامل ویکی ازاعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 24/1/82 شرکت مزبور که در تاریخ 14/2/82 واصل گردید: آقای بهروز سیابی کرجان به سمت بازرس اصلی و آقای گودرز عمانیان به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال برقرار ذیل انتخاب شدند: رضا روشن روان - گودرز عمانیان - رشید مسعودی. به موضوع فعالیت شرکت عبارت تولید لوام بسته بندی مواد غذایی و سایر تولیدات صنعتی‚ تولید برچسب های مختلف تولید فرمهای پیوسته کامپیوتری و تاسیس کارخانجات و تاسیس ات مربوطه بدین وسیله ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی