اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980224328

تاریخ ثبت: 1390/03/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شهر بابک بلوار شهدای 7 تیر کوی دهشادوییه

تاریخ تاسیس: 1390/03/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی شکوفه طب بابک دارای شناسه ملی 109802XXXX8 که در تاریخ 28/3/90 تحت شماره 1159 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی میشود: 1 موضوع شرکت: تولید و بسته بندی گیاهان دارویی 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شهر بابک بلوار شهدای 7 تیر کوی دهشادوییه کدپستی 775175XXXX 4 سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ شش میلیون ریال است که به یکصد سهم شصت هزار ریالی منقسم گردیده است که مبلغ دو میلیون ریال آن نقداً طی گواهی مورخ 16/3/1390 بانک توسعه تعاون شهربابک پرداخت گردیده و مابقی آن در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/3/1390 خانم ام البنین عباسی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه اسدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید عباسی به سمت منشی هییت مدیره و خانم صدیقه عباسی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند مدت سه سال انتخاب گردیدند و همچنین خانم ام البنین عباسی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و منشی هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد 6 اختیارات مدیر عامل براساس اساسنامه مصوب شرکت و در چهارچوب قانون جدید تعاون میباشد. 7 نشریه محلی بابک زمین برای درج آگهیهای شرکت تعاونی گردید. 8 بازرسان شرکت: محمود عباسی به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه مهدوی به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند رییس ثبت اسناد و املاک شهربابک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی