اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 9427

شناسه ملی: 10100392709

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/13:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی هییت امنا مورخ 22/3/90 تعداد اعضای هییت امنا از 14 نفر به 16 نفر افزایش یافت و عباس عادلیان به کد ملی 114098XXXX و رمضانعلی حسینی به کد ملی 659944XXXX و ابوالقاسم امیرحسینی به کد ملی 457971XXXX و محمدرضا سهرابی زاده به کد ملی 041862856 و محمدجواد عادلیان به کد ملی 006036XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و وحید جوادزاده به کد ملی 220051XXXX و مهدی امیرحسینی به کد ملی 007638XXXX و سید عباس ناصری به کد ملی 003295744 به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/4/90 عباس عادلیان به سمت رییس هییت مدیره و ابوالقاسم امیرحسینی به سمت مدیر عامل و رمضانعلی حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا عباس عادلیان و ابوالقاسم امیرحسینی و محمدرضا سهرابی زاده و جواد عادلیان و رمضانعلی حسینی و مهر صندوق موسسه معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و مهر صندوق معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/08/14:

باستناد صورتجلسه هییت امنا و هییت مدیره مورخ 8/8/81 آقایان : علی جوادی راد به سمت رییس هییت مدیره و ابوالقاسم امیرحسینی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و عباس عادلیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین آیین افروز به سمت منشی و عضو هییت مدیره و حسنعلی امیرحسینی به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار و آقایان: سیدعلیرضا طباطبایی و مهدی امیرحسینی و محمدرضا سهرابی زاده به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور باامضای حداقل دونفر از اعضای اصلی و مدیر عامل یا قایم مقام او همراه بامهر موسسه معتبر است ضمنا ماده 14 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی