اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 178894

شناسه ملی: 10102211419

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: در واحد ثبتی تهران به نشانی تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک 126 ، طبقه دوم شمالی ،

کد پستی: 1578743815

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/20:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/10:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 تصویب شد. آقای سعید محرابیان بشماره ملی 007278XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر فرح بخش بشماره ملی 006427XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980605XXXX63210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نویده شاکری به شماره ملی 004019XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای فربد وکیلی مفاخری به شماره ملی 004594XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980605XXXX69635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای فربدوکیلی مفاخری بشماره ملی 004594XXXX خانم نویده شاکری بشماره ملی 004019XXXX آقای علی وکیلی مفاخری بشماره ملی 002347XXXX ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 تصویب شد. آقای سعید محرابیان بشماره ملی 007278XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر فرح بخش بشماره ملی 006427XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ 980605XXXX37393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نویده شاکری بشماره ملی 004019XXXX بسمت رییس هییت مدیره و فربد وکیلی مفاخری بشماره ملی 004594XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960531XXXX24477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. سعید محرابیان بشماره ملی 007278XXXX بسمت بازرس اصلی و ناصر فرح بخش بشماره ملی 006427XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. فربدوکیلی مفاخری بشماره ملی 004594XXXX و نویده شاکری بشماره ملی 004019XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960531XXXX27741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفت. ـ سعید محرابیان بشماره ملی 007278XXXX بسمت بازرس اصلی و ناصر فرح بخش بشماره ملی 006427XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960129XXXX68511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی تهران، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک 126 ، طبقه دوم شمالی، کدپستی 157874XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940816XXXX45583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فربد وکیلی مفاخری به شماره ملی 004594XXXX ـ نویده شاکری به شماره ملی 004019XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نسرین سادات توکلی به شماره ملی 006265XXXX به سمت بازرس اصلی و ناصر فرح بخش به شماره ملی 006427XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. پ 940528XXXX41963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نویده شاکری به شماره ملی 004019XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فربد وکیلی مفاخری به شماره ملی 004594XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1733980 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. خانم نسرین السادات توکلی به شماره ملی 006265XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر فرح بخش به شماره ملی 006427XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای فربد وکیلی مفاخری به شماره ملی 004594XXXX و خانم نویده شاکری به شماره ملی 004019XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1733979 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/31:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/12/91 واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر 67 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 1641199 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/31:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 26/12/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. نسرین السادات توکلی به کد ملی 006265XXXX به سمت بازرس اصلی و ناصر فرح بخش به کد ملی 006427XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1641202 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/6/89 شرکت مزبور که در تاریخ 22/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. سودابه السادات توکلی به کد ملی 007470XXXX به سمت بازرس اصلی و ناصر فرح بخش به کد ملی 006427XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 20/12/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. خانم سودابه السادات توکلی به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر فرحبخش به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فربد وکیلی مفاخری نویده شاکری به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/4/86 خانم نویده شاکری به سمت رییس هییت مدیره و آقای فربد وکیلی مفاخری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد مالی و بانکی و رسمی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: کلیه سهام بی نام شرکت به با نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/100 ریالی تمام پرداخت شده می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت به طراحی ساخت و تولید مشاوره و نظارت بر اجرا و راه اندازی و نگهداری کلیه خطوط تولید قطعات صنعتی اعم از خودرویی و غیر خودرویی سیستم های کنترل و سیستم های نظارت الکترونیکی و الکتریکی در صنایع پزشکی، صنایع معدنی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سیستم های ابزار دقیق و سیستم های اندازه گیری ابعادی اپتیک نوری لیزری، مکانیکی، حرارتی و برودتی و مشارکت و انعقاد قرارداد و مبادله دانش فنی و اخذ و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و واردات و صادرات و خرید و فروش در رابطه با موضوع شرکت و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 9 بخش و 68 ماده و 18 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/84 شرکت مزبور که در تاریخ 27/12/84 واصل گردید. خانم سودابه سادات توکلی بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر فرحبخش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت. خانم نویده شاکری بسمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای فربد وکیلی مفاخری بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. مبلغ 65 % سرمایه تعهدی شرکت نیز پرداخت گردید در نتیجه سرمایه تماماً پرداخت شده می باشد. کلیه سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 100 سهم 000/100 ریالی بی نام تماماً پرداخت شده می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 18/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/82 واصل گردید: 1 - آقای مسعود نوحی طهرانی به سمت بازرس اصلی و آقای مهتدی شیخ الاسلام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان عباس افراز به سمت رییس هییت مدیره و خانم نویده شاکری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فربد وکیلی مفاخری به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. و ضمنا نشانی شرکت به تهران خ شهید بهشتی خ سرافراز - خ هفتم پلاک 50 واحد دوازده منتقل و ماده 4 اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی