اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13935

شناسه ملی: 10380295796

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/11:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سید مرتضی هاشمی به کد ملی 070017XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX به سمت عضو هییت مدیره هییت مدیره انتخاب گردیدندوکلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد یکی از آقایان احمد غیابی یا مسعود غیابی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 980410XXXX96794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 6 نفر افزایش یافت لذا ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 980410XXXX51411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX وسیدمرتضی هاشمی به کد ملی 070017XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا ایزد پناه به کد ملی 093131XXXX و خانم نعیمه قایمی به کد ملی 106265XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب مینماید. روزنامه اخبار صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش 980410XXXX40347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای عبدالرحمن روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل - آقای مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX به سمت عضو هییت مدیره دوسال انتخاب گردیدند.حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد یکی از آقایان احمد غیابی , مسعود غیابی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک آقایان احمد غیابی و عبدالرحمن روشن نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ش 970527XXXX08594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای علیرضا ایزد پناه به شماره ملی 093131XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم نعیمه قایمی به شماره ملی 106265XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX , عبدالرحمان روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX , رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX , مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX و سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX ، آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX ،علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 970527XXXX24977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از هشت نفر به هفت نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970527XXXX75363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX , عبدالرحمان روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX , رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX , مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX و سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX ، آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX ، خانم سکینه اسدی اسدآبادی به کد ملی 462140XXXX , علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 970219XXXX37182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالرحمن روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم سکینه اسدی اسدآبادی به کد ملی 462140XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد یکی از آقایان احمد غیابی , مسعود غیابی و یا خانم سکینه اسدی اسد آبادی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک آقایان احمد غیابی و عبدالرحمن روشن نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 970219XXXX72291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز شرکت به:استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ پردیس ـ کوچه بهارستان 2 ـ خیابان خیام شمالی 73 ـ پلاک 0 ـ طبقه اول ـ تلفن: 37113878 کدپستی: 919969XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961115XXXX73982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - آقای احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای عبدالرحمن روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل - آقای مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX به سمت عضو هییت مدیره - خانم سکینه اسدی اسدآبادی به کد ملی 462140XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 - حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد یکی از آقایان احمد غیابی , مسعود غیابی و یا خانم سکینه اسدی اسد آبادی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک آقایان احمد غیابی و عبدالرحمن روشن نژاد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 950306XXXX67558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX , عبدالرحمان روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX , رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX , مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX و سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX ، آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX ، خانم سکینه اسدی اسدآبادی به کد ملی 462140XXXX , علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX ش 950305XXXX30341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضای هییت مدیره از 9 نفر به 8 کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950305XXXX97248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالرحمن روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید مرتضی هاشمی به کد ملی 070017XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم سکینه اسدی اسدآبادی به کد ملی 462140XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ 2 کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد یکی از آقایان احمد غیابی , عبدالرحمن روشن نژاد , مسعود غیابی و یا خانم سکینه اسدی اسد آبادی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 941003XXXX92641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 9 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941003XXXX44382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقایان احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX , عبدالرحمان روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX , رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX , مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX و سید مرتضی هاشمی به کد ملی 070017XXXX و سید علی نبوی به کد ملی 094215XXXX ، آقای مسعود غیابی به کد ملی 094156XXXX ، خانم سکینه اسدی اسدآبادی به کد ملی 462140XXXX , علی عمرانیان خراسانی به کد ملی 093198XXXX ـ 2 آقای علیرضا ایزد پناه به کد ملی 093131XXXX و خانم نعیمه قایمی به کد ملی 106265XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 941003XXXX08770 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره از شش نفر به هفت نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940708XXXX88152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای جدید هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 23/06/1395 به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقایان احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX و عبدالرحمان روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX و رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX و مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX و خانم سرور امجدی کاشانی به کد ملی 126182XXXX و سیدمرتضی هاشمی به کد ملی 070017XXXX و سیدعلی نبوی به کد ملی 094215XXXX . ـ آقای علیرضا ایزد پناه به کد ملی 093131XXXX و خانم نعیمه قایمی به کد ملی 106265XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940707XXXX44261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالرحمن روشن نژاد به کد ملی 094032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای احمد غیابی به کد ملی 093688XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم سرور امجدی کاشانی به کد ملی 126182XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مسعود بهمنش به کد ملی 094336XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای رضا فتاحی به کد ملی 093078XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سیدمرتضی هاشمی به کد ملی 070017XXXX به سمت عضو هییت مدیره. آقای سیدعلی نبوی به کد ملی 094215XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 940707XXXX07772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای عبدالرحمن روشن نژاد به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم سرور امجدی کاشانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مسعود بهمنش به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای رضا فتاحی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید مرتضی هاشمی به سمت عضو هییت مدیره 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . ش 940431XXXX39845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ اعضای جدید هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند :آقایان احمد غیابی ، عبدالرحمان روشن نژاد , رضا فتاحی , مسعود بهمنش ، خانم سرور امجدی کاشانی و سید مرتضی هاشمی 2 ـ آقای علیرضا ایزد پناه و خانم نعیمه قایمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940431XXXX56903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد اعضای هییت مدیره, از پنج نفر به شش نفرافزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940431XXXX32287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم سرور امجدی کاشانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالرحمن روشن نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای رضا فتاحی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مسعود به منش به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 930824XXXX26806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:آقایان احمد غیابی، عبدالرحمان روشن نژاد، رضا فتاحی، مسعود به منش و خانم سرور امجدی کاشانی. 2 ـ آقای علیرضا ایزد پناه و خانم نعیمه قایمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930824XXXX82817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/13:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/7/92 شرکت مزبور با توجه به استعفا آقای غلامرضا رحیمی جمنانی از عضو هییت مدیره خانم سرور امجدی کاشانی برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 25/7/93 جایگزین ایشان گردید و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/7/92 آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره خانم سرور امجدی کاشانی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبدالرحمن روشن نژاد به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد دولتی و غیر تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 201610XXXX118881XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/02:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/3/92 شرکت مزبور، با توجه به خروج آقای حسین طلوع صادق زاده فروشنده از شرکت، آقای عبدالرحمان روشن نژاد به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال تا تاریخ 25/2/92 انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/92 آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود بهمنش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالرحمان روشن نژاد به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 1665787 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/5/91 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال و افزایش تعداد سهام از 000/50 سهم 000/10 ریالی بانام به 000/200 سهم 000/10 ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 11/5/91 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/000/2 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 000/200 سهم 000/10 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/5/91 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/500 ریال و افزایش تعداد سهام از 100 سهم 000/10 ریالی با نام به 50000 سهم 000/10 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/5/91 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/499 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 50000 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/24:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/3/91 شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای عبداله عاقل از عضو هییت مدیره، آقایان محمود غیابی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 25/2/93 جایگزین نامبرده گردید و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/3/91 آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود بهمنش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین طلوع صادق زاده فروشنده به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/3/91 شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای عبداله عاقل از عضویت هییت مدیره، آقایان محمود غیابی بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 25/2/93 جایگزین نامبرده گردید و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/3/91 آقای احمد غیابی بسمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود بهمنش بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین طلوع صادق زاده فروشنده بسمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/13:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/2/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقای علیرضا ایزدپناه و خانم نعیمه قایمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان احمد غیابی، مسعود بهمنش، حسین طلوع صادق زاده فروشنده، غلامرضا رحیمی جمنانی و عبداله عاقل به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/2/91 آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود بهمنش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین طلوع صادق زاده فروشنده به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/2/91 شرکت مزبور، مرکز اصلی شرکت بنشانی مشهد بلوار خیام شمالی فلکه بهارستان بطرف شهرک امام حسین میلان بعد از استخر آفتاب، سمت راست بطرف پارکینگ الماس شرق جنب لوستر فروشی فاضل انتقال یافت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/1/90 شرکت مزبور با توجه به خروج آقای خلیل ثوابی مارشک از عضو هییت مدیره و شرکت، آقای حسین طلوع صادق زاده فروشنده برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1/3/1391 جایگزین ایشان گردید. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/1/90 آقای احمد غیابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین طلوع صادق زاده فروشنده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبداله عاقل به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/3/89 شرکت فوق افزایش تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر و در نتیجه اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/3/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقای علیرضا ایزدپناه و خانم نعیمه قایمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان عبداله عاقل، احمد غیابی، غلامرضا رحیمی جمنانی، خلیل ثوابی مارشک و مسعود بهمنش به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/3/89 آقای عبداله عاقل به سمت رییس هییت مدیره و آقای خلیل ثوابی مارشک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد غیابی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/1/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت آقای علیرضا ایزد پناه و خانم نعیمه قایمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و با توجه به خروج آقای افشین افخمی از عضو هییت مدیره شرکت، آقای عبدالله عاقل برای باقی مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 1/6/89 جایگزین نامبرده گردید و موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/89 آقای عبدالله عاقل به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد غیابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای غلامرضا رحیمی جمنانی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/11/84 شرکت مزبور واصله به تاریخ 16/12/84 که در تاریخ 24/3/85 تکمیل امضا گردید: ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقای علیرضا ایزدپناه و خانم نعیمه قایمی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان احمد غیابی و افشین افخمی و غلامرضا رحیمی جمنانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/11/84 آقای احمد غیابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای افشین افخمی به سمت رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی