اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 371675

شناسه ملی: 10320210544

تاریخ ثبت: 1389/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 18 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله خانی آباد شمالی خیابان شهید مرتضی دشتی میعاد شمالی کوچه سی و ششم پلاک 26 طبقه سوم واحد 4

کد پستی: 1891616753

تاریخ تاسیس: 1389/01/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/11:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/10:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - منطقه 18 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله خانی آباد شمالی، خیابان شهید مرتضی دشتی (میعاد شمالی)، کوچه سی و ششم، پلاک 26 ، طبقه سوم، واحد 4 کدپستی 189161XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980911XXXX12214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی عمادینی با شماره ملی 659986XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و عضو و آقای محمدرضا آقا رضایی به شماره ملی 001590XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو و آقای احمد رضا آقارضایی به شماره ملی 002207XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. خانم معصومه جاوید پور یه شماره ملی 045148XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سمانه معصومی به شماره ملی 664989XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980911XXXX64769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 17/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم فرنگیس پاینده به شماره ملی 137855XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانمهاله معرفت به شماره ملی 137897XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/2/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پیمان بهجت به شماره ملی 007265XXXX و آقای موسی خلیل بیگی خامنه به شماره ملی 137898XXXX و آقای مسعود خلیل بیگی خامنه به شماره ملی 137886XXXX تا تاریخ 17/2/1393 3 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیمان بهجت به شماره ملی 007265XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای موسی خلیل بیگی خامنه به شماره ملی 137898XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود خلیل بیگی خامنه به شماره ملی 137886XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود خلیل بیگی خامنه به شماره ملی 137886XXXX به سمت مدیر عامل . 4 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان مولوی بعد از میدان محمدیه نبش کوچه کفایی محمدیان پلاک 22 طبقه 2 کدپستی 119876XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 1/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به پنجاه هزار سهم بی نام، به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 23/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 11/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای محمد طالبی به شماره ملی 001011XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حمداله فرجی به شماره ملی 163821XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 11/11/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین نوری به شماره ملی 006253XXXX و آقای احد احمدی به شماره ملی 005681XXXX و آقای محمد شاه محمودی به شماره ملی 007584XXXX تا تاریخ 11/11/1392 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین نوری به شماره ملی 006253XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احد احمدی به شماره ملی 005681XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد شاه محمودی به شماره ملی 007584XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احد احمدی به شماره ملی 005681XXXX به سمت مدیر عامل . 5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهرانپارس فلکه 3 خ 192 غربی پ 19 کدپستی 165388XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 9/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 100 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 25/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 25/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بهره برداری از جایگاه های سی ان جی ارایه خدمات تعمیرات و نگهداری کمپرسورها دیسپنسرها و کلیه ابزارآلات ایستگاه های سی ان جی نصب و راه اندازی کمپرسورها و سایر تجهیزات ایستگاه های سی ان جی ساخت و بناکردن جایگاه های اختصاصی سی ان جی و جایگاه های دو منظوره واردات و صادرات ابزارآلات مرتبط با جایگاه های سی ان جی و بنزین تهیه نصب و راه اندازی کمپرسورهای سی ان جی خانگی واردات و صادرات ساخت طراحی و فروش قطعات مرتبط با گازسوز نمودن خودروها و کلیه موتورهای مولد نیرو برق ارایه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه طراحی ساخت و اجرای سیستم های فرآیندی و ذخیره سازی ارایه خدمات مشاوره ای و مهندسی در زمینه طراحی تجهیزات تصفیه و شبکه های انتقال آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خطوط لوله و ابزاردقیق ارایه خدمات مهندسی مشاوره ای در زمینه تجهیزات بالادستی و پایین دستی نفت مدلسازی و ارایه طرح اولیه تاسیسات صنعتی و ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی و عملیات عمرانی ارایه کلیه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه پروژه های صنعتی و عمرانی بازسازی و ارتقا واحدهای مختلف صنعتی طراحی تهیه و اجرای عایق کاری های صنعتی و ساختمانی برآورد اقتصادی پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی برپایی نمایشگاهی داخلی و خارجی در راستای خدمات ارایه شده در فوق و ارایه خدمات کالیبراسیون تجهیزات و ادوات مورد استفاده در ایستگاه های سی ان جی و پمپ بنزین و سایر واحدهای صنعتی ـ اجرای پروژه های پیمانکاری با موضوع خطوط انتقال آب و فاضلاب، خرید ملزومات و خدمات متفرقه، احداث و نگهداری و تعمیر تصفیه خانه های آب و فاضلاب. حفاری چاه و آبیاری فضای سبز زه کشی، خرید لوله و اتصالات، اجرای مخازن آب، تولید، توضیح و انتقال نیرو، نیروگاه ها، شبکه برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص. خطوط انتقال آب و گاز و نفت، تاسیسات مکانیکی، هیدرومکانیکی، تاسیسات امور رفاهی ساختمان، سیستم سردکننده و گرم کننده ابنیه، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی). در تاریخ 1/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/1/1389 تحت شماره 371675 و شناسه ملی 103202XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: بهره برداری از جایگاههای سی ان جی ارایه خدمات تعمیرات و نگهداری کمپرسورها دیسپنسرها و کلیه ابزارآلات ایستگاههای سی ان جی نصب و راه اندازی کمپرسورها و سایر تجهیزات ایستگاههای سی ان جی ساخت و بنا کردن جایگاههای اختصاصی سی ان جی و جایگاههای دو منظوره واردات و صادرات ابزارآلات مرتبط با جایگاه های سی ان جی و بنزین تهیه نصب و راه اندازی کمپرسورهای سی ان جی خانگی واردات و صادرات ساخت طراحی و فروش قطعات مرتبط با گازسوز نمودن خودروها و کلیه موتورهای مولد نیرو برق ارایه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه طراحی ساخت و اجرای سیستم های فرایندی و ذخیره سازی ارایه خدمات مشاوره ای و مهندسی در زمینه طراحی تجهیزات تصفیه و شبکه های انتقال آب و فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خطوط لوله و ابزار دقیق ارایه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه تجهیزات بالادستی و پایین دستی نفت و رلسازی و ارایه طرح اولیه تاسیسات صنعتی و ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی و عملیات عمرانی ارایه کلیه خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه پروژه های صنعتی و عمرانی بازسازی و ارتقا واحدهای مختلف صنعتی طراحی تهیه و اجرای عایق کاری های صنعتی و ساختمانی برآورد اقتصادی پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی در راستای خدمات ارایه شده در فوق و ارایه خدمات کالیبراسیون تجهیزات و ادوات مورد استفاده در ایستگاههای سی ان جی و پمپ بنزین و سایر واحدهای صنعتی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد روبروی بیمارستان مفید پ 1117 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 620922 مورخ 16/1/1389 نزد بانک ملت شعبه چهار راه کالج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای پیمان بهجت به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مسعود خلیل بیگی خامنه به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمد شاه محمودی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمد شاه محمودی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی سنبلی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمدهادی ریاضی جهرمی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی