اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1032

شناسه ملی: 14004050202

تاریخ ثبت: 1393/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/02/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/21:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:خانم اقدس السادات میر طزرجانی با کد ملی 443360XXXX و آقای سید رضا میر طزرجانی با کد ملی 445956XXXX و خانم نازنین دو پیکر با کد ملی 442093XXXX ش 931126XXXX00781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طبق ماده 39 ـ 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از امور داخلی شرکت بوده و این اداره هیچ گونه نظارتی به امر فوق ندارد ش 931126XXXX78929 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اقدس السادات میر طزرجانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای سید رضا میر طزرجانی به سمت رییس هییت مدیره، خانم نازنین دو پیکر به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ 2 کلیه اسنا د و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 931126XXXX54472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/21:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت بلدرچین وحدت حاجی آباد (سهامی خاص) که در تاریخ 21/02/1393 شماره ثبت 1032 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ) موضوع شرکت: تولید بلدرچین ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها ـ اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات. 2 ) مرکز اصلی شرکت: یزد ـ شهرستان اشکذر ـ حاجی آباد ـ جنب قالی شویی یزد شور 3 ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/10 ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 252 مورخ 10/02/93 بانک سپه آزاد شهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ) اولین مدیران شرکت: خانم اقدس السادات میر طزرجانی با کد ملی 443360XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نازنین دو پیکر با کد ملی 442093XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عقیل دو پیکر با کد ملی 446989XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 (دو) سال انتخاب شدند. 6 ) دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 7 ) اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه و قانون تجارت. 8 ) بازرسان شرکت: آقای سید حسین ادیب نژاد با کد ملی 443253XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید جمال ادیب نژاد کد ملی 442010XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 9 ) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ش 934490XXXX111376XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اشکذر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی