اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10530500041

تاریخ ثبت: 1392/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 7147647455

آدرس: 1 3 استان فارس شهر شیراز بلوار نصر 20 متری شهید دلجو کوچه 2

تاریخ تاسیس: 1392/03/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

شرکت فوق در تاریخ 21/3/92 تحت شماره 37536 و شناسه ملی 105305XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/3/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبرجنوب آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خرید و فروش و پخش مواد غذایی و خوراکی و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و امور رفاهی و ساختمان، پیمانکاری در زمینه نماسازی و راه اندازی نماهای شهری و داخلی که شامل نما آب نور امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه شامل چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی شرکت در مناقصات و مزایدات پیمانکاریها پارکینگداری تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان فارس شهر شیراز بلوار نصر 20 متری شهید دلجو کوچه 2 کدپستی 714764XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1020/3916400 مورخ 4/3/92 نزد بانک ملت شعبه دوستان شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم نازیلا کلانتری به شماره ملی 548997XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای امید کلانتری به شماره ملی 243201XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمدامین کلانتری به شماره ملی 243290XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمدامین کلانتری به شماره ملی 243290XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای خداداد گرمنجانی به شماره ملی 548982XXXX به عنوان بازرس اصلی. 2 8 خانم افسانه گرمنجانی به شماره ملی 548997XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ش 1664010 ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی