اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3396

شناسه ملی: 10760288639

تاریخ ثبت: 1385/10/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/30:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/13:

بموجب نامه شماره 14693/12 مورخ 03/07/1396 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 37 تبصره باتفاق آراموردتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 960713XXXX07182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/13:

بموجب نامه شماره 14693/12 مورخ 03/07/1396 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 شرکت مطرح و کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی مربوط مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت ب) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: آقای حسن نادرنژاد با کد ملی 214335XXXX و آقای محمد نادرنژاد با کد ملی 214026XXXX و آقای علی اصغر نادرنژاد با کد ملی 214166XXXX بسمت اعضای اصلی و خانم زینت نادرنژاد با کد ملی 214270XXXX و آقای عبداله نادرنژاد با کد ملی 214165XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. ج) خانم سمیرا دانشگر با کد ملی 214318XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم فتانه مسعود نیا با کد ملی 214306XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960713XXXX20529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/13:

بموجب نامه شماره 14693/12 مورخ 03/07/1396 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن نادرنژاد به کد ملی 214335XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد نادرنژاد به کد ملی 214026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی اصغر نادر نژاد به کد ملی 214166XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای علی اصغر نادر نژاد به کد ملی 214166XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال تعیین شدند ب) کلیه قراردادهای اسناد رسمی و مدارک تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسن نادرنژاد (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای محمد نادرنژاد (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق امضای آقای علی اصغر نادر نژاد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نیز اسناد عادی و نامه های اداری با امضای آقای علی اصغر نادرنژاد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960713XXXX14122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

پیرو آگهی شماره 6203/02 ـ 16/2/1388 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 25/10/1388 و تاییدیه شماره 27837/12 ـ 17/12/1392 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف: آقایان حسن نادر نژاد بشماره ملی 214335XXXX و آقای محمد نادرنژاد بشماره ملی 214026XXXX و آقای علی اصغر نادرنژاد بشماره ملی 214166XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای عبداله نادرنژاد بشماره ملی 214165XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ب: خانم زینت علی زاده بشماره ملی 214270XXXX و خانم بهناز نادر نژاد بشماره ملی 214307XXXX بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند 2 : طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخه 25/10/1392 آقای حسن نادرنژاد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد نادرنژاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر نادرنژاد به عنوان منشی هییت مدیره بمدت سه سال و آقای مهرداد نادرنژاد بشماره ملی 214204XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال منصوب و مقرر گردیدند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 800920XXXX114332XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه شرکت تعاونی فوق الذکر در تاریخ 30/10/85 تحت شماره 3396 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: تعاونی تولیدی مرغ گوشتی روجا پر طلایی زرین آمل 2 ـ موضوع شرکت: عبارت است از تولید و پرورش مرغ گوشتی بقیه موضوع بشرح ماده سه اساسنامه شرکت میباشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: آمل میدان قایم ـ ساختمان ارشیا ـ طبقه چهارم ـ واحد 11 . 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم با نام 000/300 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال برابر گواهی شماره 1461/3404 ـ 23/10/1385 صندوق تعاون کشور شعبه مرکزی آمل به حساب جاری 4/1306 شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 6 ـ آقایان عزت اله میوه چی ـ اسداله میوه چی و عبداله وحدت بسمت اعضای اصلی و خانم الهام نوروزپور بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقایان محمد میوه چی و قدرت اله نوروزپور بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 7 ـ برابر صورت جلسه مورخ 23/10/1385 هییت مدیره شرکت آقایان عزت اله میوه چی بسمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و عبداله وحدت بسمت نایب رییس و اسداله میوه چی بسمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و اوراق بهادار با امضا یک یا دو نفر از اعضا هییت مدیره آقای اسداله میوه چی و باتفاق آقای عزت اله میوه چی با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای عزت اله میوه چی با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی