اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 181

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/30:

116,250,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/05:

90,040,398 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/12/21:

86,230,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخه 30/5/87 به نامه شماره 1496ـ 12/6/87 اداره تعاون لاهیجان به این اداره واصل گردید تغییراتی در شرکت فوق بعمل آمده است بقرار زیر میباشد: 1ـ صورتهای مالی سال 86 و پیش بینی بودجه سال 87 مورد تایید قرار گرفت. 2ـ با توجه به اتمام دوره هیئت مدیره آقایان هوشنگ نژاد عبداله خوشحال، الیاس بلباسی ابراهیم نورعلی پور، محرمعلی قادری، قاسم سلیمانی اعضای اصلی و کیومرث اعتدالی و حسین خانجانی بعنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره انتخاب شدند. 3ـ همچنین اعضای شرکت فوق از 118 نفر به 104 نفر کاهش و سرمایه شرکت از 98403900 ریال به 116250000 ریال افزایش یافت. 4ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 10/6/1387: 1. آقای هوشنگ نژاد عبداله خوشحال بعنوان رئیس هیئت مدیره 2. الیاس بلباسی نایب رئیس هیئت مدیره 3. قاسم سلیمانی بعنوان منشی هیئت مدیره 4. آقای داریوش حسین پور بعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار بامضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره آقای هوشنگ نژاد عبداله خوشحال بعنوان رئیس هیئت مدیره باتفاق آقای داریوش حسین پور مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی نامهها بامضای داریوش حسین پور مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً در غیاب آقای هوشنگ نژاد عبداله خوشحال رئیس هیئت مدیره آقای الیاس بلباسی نایب رئیس هیئت مدیره دارای امضای مجاز میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 5/7/86 تغییراتی در شرکت فوق به عمل آمده است به قرار زیر می باشد. 1 - صورتهای مالی سالهای 84 و 85 مورد تصویب قرار گرفت و همچنین پیش بینی بودجه سال 86 به تصویب رسید. 2 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب آقایان کیومرث دوزنده اعتدالی و محمد رسول نوروزی برای مدت یک سال مورد تایید قرار گرفت. 3 - دریافت تسهیلات از منابع معتبر تا سقف ده میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت. 4 - تعداد سهامداران از 174 نفر به 118 نفر کاهش یافت و همچنین سرمایه از مبلغ 000/640/80 ریال به 900/403/98 ریال افزایش یافت. سرپرست ثبت اسناد و املاک لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد اوراق مربوط به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/12/81 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/12/81 که کلا طی شماره 2133/435 25/12/81 از اداره تعاون شهرستان لاهیجان واصل شده تغییر زیر بعمل آمده است 1 عملکرد سالهای 80 79 بتصویب رسید 2 سرمایه شرکت از مبلغ 86230000 ریال بمبلغ 80640000 ریال و تعداد اعضای شرکت از 186 نفر به 176 نفر کاهش یافت 3 آقایان داریوش حسین پور بسمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ نژادعبداله خوشحال بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و شاهپور نبی پور بسمت منشی و محرمعلی قادری و عباس بلباسی بسمت عضو برای مدت سه سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء آقای محرمعلی قادری (عضو هیئت مدیره) معتبر است 4 آقایان احمد رمضانی و حقیقت علی عبدی بعنوان اعضای علی البدل برای مدت سه سال و آقایان محرمعلی قربانی و حسین خانجانی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند رئیس ثبت اسناد شهرستان لاهیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی