اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11012

شناسه ملی: 10820108511

تاریخ ثبت: 1392/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: در واحد ثبتی همدان به نشانی استان همدان شهرستان همدان بخش مرکزی شهر همدان سعیدیه خیابان سعیدیه بن بست میخک پلاک 0 طبقه اول

کد پستی: 6516783191

تاریخ تاسیس: 1392/04/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/27:

6,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی همدان به نشانی استان همدان ـ شهرستان همدان ـ بخش مرکزی ـ شهر همدان ـ سعیدیه ـ خیابان سعیدیه ـ بن بست میخک ـ پلاک 0 ـ طبقه اول ـ کدپستی 651678XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 970223XXXX21218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم شهلا داودیان به شماره ملی 003998XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای الیاس بابایی به شماره ملی 403217XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ 2 آقای مهرداد شهبازی به شماره ملی 387542XXXX و آقای میلاد شهبازی به شماره ملی 387349XXXX و آقای سیدجلیل نیک نژادبه شماره ملی 387545XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش 970223XXXX47230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ آقای میلاد شهبازی به شماره ملی 387349XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای مهرداد شهبازی به شماره ملی 387542XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدجلیل نیک نژاد به شماره ملی 387545XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک و سفته وبرات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی واداری با مدیرعامل(آقای میلاد شهبازی) ودر غیاب ایشان با رییس هییت مدیره (آقای مهرداد شهبازی)با مهر شرکت معتبراست ش 970223XXXX67798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/27:

شرکت فوق در تاریخ 27/4/92 شماره ثبت 11012 شناسه ملی 108201XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 27/4/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اجرای پیمانکاری در رشته های ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، آب، راه ، طراحی، اجرای سازه های پیش تنیده، اجرای هرگونه فعالیت های ساختمانی، تاسیساتی الکتریکی، مکانیکی، تعمیر و نگهداری سیستم های مربوطه، انجام کلیه امور تجارتی و خدمات مدیریت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام پروژه های ساختمانی، مسکونی، تجاری، بیمارستانی رو پروژه های دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان همدان، شهر همدان، خ پاستور، بن بست اطلس کوچه قهرمانی، پلاک 8 ، کدپستی 651678XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/6 ریال منقسم به یکصد سهم 000/60 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/100/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 918900 مورخ 23/4/92 نزد بانک مسکن شعبه جهاد همدان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی مرادی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای مهرداد شهبازی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای میلاد شهبازی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای میلاد شهبازی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه چکها، سفته ها، اوراق بهادار بانکی، اسناد تعهدآور، قراردادها، نامه های عادی، اداری بعهده مدیر عامل (آقای میلاد شهبازی) و در غیاب ایشان بعهده رییس هییت مدیره (آقای علی مرادی) همراه با مهر شرکت می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم شهلا داودیان به عنوان بازرس اصلی 28 آقای الیاس بابایی به عنوان بازرس علی البدل ش 901040XXXX111163XXXX اداره ثبت اسناد و املاک همدان واحد ثبتی همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی