اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8208

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/29

آدرس: ارومیه خیابان باکری پشت بیمارستان مطهری کوچه سوم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوقالعاده و عادی به طور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخ 25/9/1386 شرکت سهامی خاص آتیه سحر ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ماده 31 اساسنامه تغییر و تعداد اعضای هیئت مدیره از 6 نفر به 5 نفر کاهش یافت. 2- با استعفای مهدی مؤذنی و مجید بدلی و میرحمید ساداتی گورچین قلعه از عضویت اصلی هیئت مدیره و شرکت موافقت شد. 3- میروحید ساداتی گورچین قلعه و سیدحامد طباطبائی و فخرالدین خدایاری و جاوید فرجپور سلماسی و خدیجه رحیمی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 4- رحیم نقیبی به سمت بازرس اصلی و حسین جلیلی به سمت بازرس علیالبدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 5- روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 6- آقای میروحید سلامتی گورچین قلعه به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای جاوید فرجپور سلماسی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم خدیجه رحیمی و سیدحامد طباطبائی عضو هیئت مدیره و آقای فخرالدین خدایاری به سمت عضو و مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. 7- امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8- امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 26/10/87 تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص آتیه سحر ارومیه که در تاریخ 29/5/85 تحت شماره 8208 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/6/85 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 ) احداث واحدهای دامپروری، مرغداری، پرورش آبزیان 2 ) احداث واحدهای کشت و صنعت واحدهای گلخانه ای 3 ) تهیه و توزیع علوفه و خوراک دام و طیور 4 ) اجرا و مدیریت ارایه خدمات مشاوره ای در امور دام و کشاورزی 5 ) برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با امورات شرکت 6 ) اخذ نمایندگی از شرکتهای داخل و خارجی در رابطه با امورات شرکت 7 ) تاسیس نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور 8 ) انجام معاملات از قبیل وادرات و صادرات در رابطه با فعالیت شرکت 9 ) خرید و فروش سهام شرکتها و انجام معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و معامله اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه- خیابان باکری- پشت بیمارستان مطهری- کوچه سوم- پلاک 14 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که صددرصد آن طی گواهی شماره 2267/8651/180 مورخه 26/4/85 بانک کشاورزی شعبه مرکزی پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای میروحید ساداتی گورچین قلعه به سمت عضو و رییس هییت مدیره، خانم خدیجه رحیمی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقایان سیدحامد طباطبایی و مجید بدلی و میرحمید ساداتی گورچین قلعه به سمت اعضای هییت مدیره و آقای مهدی موذنی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب شده اند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی، چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و امضا مکاتبات اداری و عادی با مدیرعامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی بوده و وی مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی آزموده به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم ورمزیاری به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شده اند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی