اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1705

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/6/83 و هییت مدیره مورخ 4/7/83 منضم به تاییدیه شماره 1398 - 11/7/83 اداره تعاون گنبد در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - صورت مالی سال 83 به تصویب رسید. 2 - خط مشی آتی شرکت و بودجه پیشنهادی سال 83 بمبلغ 30000000 ریال به تصویب رسید. 3 - خانم بی بی سارا خجسته داشلی برون بسمت بازرس اصلی و خانم مریم بی بی توکلی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 - آقای رجب مراد ثمری بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عایشه توکلی دو گنچی بسمت رییس هییت مدیره و خانم هاجر توکلی دوگونچی بسمت منشی هییت مدیره و خانم بی بی فاطمه توکلی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای رجب مراد ثمری بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 5 - صاحبان امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا خانم عایشه توکلی رییس و در غیاب وی خانم هاجر توکلی عضو و منشی هییت مدیره باتفاق آقای رجب مراد ثمری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد گنبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی