اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3984

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/03/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: گنبد کاووس خیابان شریعتی شرقی کوچه 16

تاریخ تاسیس: 1385/03/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/03/30:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 2032 مورخه 30/3/85 اداره تعاون گنبد کاووس شرکت تعاونی قالیبافی صبا گنبد تحت شماره 3984 در دفتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره بثبت رسیده و در تاریخ11/5/85 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه واساسنامه آن در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1- نام شرکت : شرکت تعاونی قالیبافی صبا گنبد 2- موضوع شرکت : قالیبافی وبشرح ماده سه اساسنامه 3- مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد 4- مرکز اصلی شرکت : گنبد کاووس خیابان شریعتی شرقی کوچه 16 پلاک 245 5- سرمایه شرکت تعاونی: کل سرمایه تعاونی مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به 7 سهم 000/300 ریالی می باشد که مبلغ 000/700 ریال آن طی گواهی شماره 280/3101 مورخه 22/3/85 صندوق تعاون گنبدکاووس در حساب شرکت تعاونی موجود و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد 6- مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت تعاونی: خانم سحر نیکخواه بسمت رئیس هیات مدیره و خانم سونا امانی بسمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم معصومه شاهسواری بسمت منشی هیات مدیره و خانم سمیه نیکخواه بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال و خانم سحر نیکخواه بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته، برات واوراق بهادار باامضاء ثابت مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب وی منشی هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اورق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود 7- بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا نیکخواه بسمت بازرس اصلی و خانم زرین سادات بادپا بسمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند رئیس اداره ثبت اسناد واملاک گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی