اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14000301552

تاریخ ثبت: 1391/05/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1315175317

تاریخ تاسیس: 1391/05/08

آدرس: و نشانی آن شهرستان گناوه جاده گمرک فرعی 14 منزل شخصی محمود تبادار

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/08:

1,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/19:

به استناد نامه شماره 2993 19/4/91 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه شرکت فوق الذکر تحت شماره 1131 و شناسه ملی 140003XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/4/91 از لحاظ امضا ذیل ثبت دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید محصولات کشاورزی و طبق برگه پیوست موضوع فعالیت اساسنامه. 2 مرکز اصلی شرکت و نشانی آن: شهرستان گناوه جاده گمرک فرعی 14 منزل شخصی محمود تبادار کدپستی 131517XXXX 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/400/1 ریال که به 14 سهم 000/100 ریالی منقسم گردیده است. 5 اسامی مدیران شرکت و سمت آنها: خدیجه تبادار خدیجه راشدی حسین دیری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و غلام دیری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت 3 سال و همچنین خدیجه تبادار به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل خدیجه راشدی به سمت نایب رییس و حسین دیری به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای خدیجه راشدی به اتفاق خدیجه تبادار ( مدیر عامل ) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خدیجه تبادار و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 بازرسان شرکت: غلامعباس مرادپور و محمد تبادار به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی