اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/22:

پیرو آگهی شماره 26488/3/104 - 21/10/83 و به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/2/87 و هییت مدیره مورخ 15/2/87 شرکت پی آب سهند ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 1491 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده است که جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می شود. 1 - آقای علیرضا فروتن خراجو با سمت رییس، خانم مریم باغبانی با سمت نایب رییس و آقای مرتضی فروتن خراجو با سمت منشی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای حبیب باغبانی () به سمت مدیر عامل انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر باشد. 2 - آقایان مهرداد مهدوی و مهرزاد مهدوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه رصد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - صورت جلسه نقل و انتقال سهام مورخ 2/2/87 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. رییس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی