اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 655

شناسه ملی: 10860592205

تاریخ ثبت: 1383/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: شهرک مطهری خیابان وحدت خیابان شهید مطهری منازل 10 دستگاه نفت پلاک 2422

کد پستی: 6373188857

تاریخ تاسیس: 1383/05/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/01:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا طیبی 186135XXXX - میثم طیبی 186176XXXX و فاطمه شیرالی 527972XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حمیدرضا پایمرد به شماره ملی 185023XXXX به سمت بازرس اصلی و علی شیرعلی به شماره ملی 661969XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950803XXXX65161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمدرضا طیبی 186135XXXX مدیرعامل- میثم طیبی 186176XXXX رییس هییت مدیره و فاطمه شیرالی 527972XXXX به نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950803XXXX58393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی امیدیه به آدرس شهرک مطهری خیابان وحدت خیابان شهید مطهری منازل 10 دستگاه نفت پلاک 2422 کدپستی 637318XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ارایه کلیه خدمات در زمینه ساخت ساختمان و ابنیه ـ دکوراسیون داخلی و بیرونی ساختمان ـ روتین منازل و ادارات- فنس کشی، کابل کشی، محوطه سازی محل چاه های نفت و گاز، ابزار دقیق، لایه روبی فاضلاب، سنگ فرش خیابانها، موزاییک کاری، تعمیر خطوط لوله، روتین منازل، خدمات پشتیبانی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اجرای پروژه های برق و برق رسانی، راهسازی، فنی تاسیساتی و خدماتی، نقشه برداری آپارتمان، جدول بندی، آسفالت خیابانها، کانال کشی، زهکشی، جاده سازی، احداث پارک و ایجاد فضای سبز، آماده سازی اراضی، خطوط لوله آب و نفت، گاز، جوشکاری، تراشکاری، تسهیلات سرچاهی ، مخزن سازی، پروژه های آبیاری و آب رسانی، ساخت بندها، سدسازی، ساخت ساختمانها و تصفیه خانه های بزرگ و کوچک آب و فاضلاب، سازه های دریایی، کانالهای شبکه خطوط لوله آب، استخرها و امکان مسکونی و اداری، ساخت واحدهای تجاری، ساخت واحدهای ورزشی، اماکن تفریحی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 950803XXXX82219 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/7/91 شرکت آشیانه سبز امیدیه (سهامی خاص) که کلاً ضمیمه نامه مورخ 16/7/91 به این اداره واصل گردیده، تغییرات زیر در شرکت مرقوم بعمل آمده است. 1 ـ آقای شایع خوب نژاد بسمت مدیرعامل و حسین کشاورز بسمت رییس هییت مدیره و عبدالحسین زیدونی بسمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا آقای شایع خوب نژاد (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر باشد. 3 ـ آقای حسن باهوشیان نیا بسمت بازرس اصلی و حمداله باهوشیان نیا بسمت بازرس علی البدل کلاً برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه های کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت معین گردید. مراتب در تاریخ 16/7/91 ذیل شماره ثبت 655 بثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/90 و هییت مدیره مورخ 1/5/90 شرکت آشیانه سبز امیدیه سهامی خاص و مدارک مربوطه که کلا ضمیمه نامه مورخ 16/5/90 به این اداره واصل گردیده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به یکصد سهم 000/500 ریالی بانام از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام و بصورت نقدی طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/90 مورد تصویب قرار گرفته که باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/5/90 و اظهارنامه تنظیمی فیش شماره 966880 مورخ 28/4/90 و گواهی شماره 35/1523 مورخ 28/4/90 بانک صادرات خوزستان شعبه امیدیه علیا مبنی بر واریز مبلغ 000/000/49 ریال مابه التفاوت افزایش سرمایه هییت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح می گردد. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به یکصد سهم 000/500 ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. مراتب در تاریخ 17/5/90 ذیل ثبت شماره 655 بثبت رسید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/24:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/6/89 شرکت آشیانه سبز امیدیه ( سهامی خاص) که کلا ضمیمه نامه مورخ 17/7/89 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم به عمل آمده است 1 آقای شایع خوب نژاد به سمت مدیر عامل و آقای حسین کشاورز به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین زیدونی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم کلثوم بیدار بخت مفرد به سمت عضو هییت مدیره کلا برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای شایع خوب نژاد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر باشد. 3 آقای حسن باهوشیان نیا به سمت بازرس اصلی و آقای حمداله باهوشیان نیا به سمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت معین گردید . 5 کلیه اعضا حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آرا تصویب نمودند که موضوعات ساختمان اسازی روتین منازل سازمانی آسفالت سازی، خاکریزی خاکبرداری تعمیر و نصب کامپیوتر امور تاسیس ات تجهیزات لایروبی سندپلاست جوشکاری اسکلت بندی کابل کشی بتن ریزی قالب بندی به موضوع شرکت اضافه شود در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح می شود. مراتب در تاریخ 24/7/89 ذیل ثبت شماره 655 به ثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/4/87 شرکت آشیانه سبز امیدیه (با مسیولیت محدود) و مدارک مربوطه که کلاً ضمیمه نامه مورخ 20/4/87 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم بعمل آمده است: 1 ـ نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت (سهامی خاص) تنظیم و امضا و همچنین اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره بتصویب رسید و ذیل تمامی صفحات آن امضا و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت شده است. 3 ـ آقای شایع خوب نژاد بسمت مدیرعامل، آقای حسین کشاورز بسمت رییس هییت مدیره، آقای عبدالحسین زیدونی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم کلثوم بیداربخت مفرد بسمت عضو هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ مقرر شد کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل آقای شایع خوب نژاد و مهر شرکت معتبر باشد. 5 ـ آقای حسن باهوشیان نیا بسمت بازرس اصلی و آقای حمداله باهوشیان نیا بسمت بازرس علی البدل کلاً برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 24/4/87 ذیل ثبت شماره 655 بثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق که در تاریخ 18/5/83 تحت شماره 655 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی شامل طرح شبکه های آبرسانی و برق رسانی، لوله کشی و رنگ آمیزی و نگهداری انواع دیگهای بخار و تنظیفات ساختمانهای اداری و مسکونی و فضای سبز تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، نرده کشی و شرکت در مناقصات و مزایدات موارد بالا. 2 - مرکز اصلی شرکت: امیدیه شهرک مطهری خیابان جانبازان 25 متری روبروی پیش دانشگاهی امام رضا (ع) پلاک برق 13149 منزل شخصی. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که صددرصد آن نقداً برابر گواهی شماره 1523 - 30/4/83 بانک صادرات خوزستان شعبه امیدیه علیا به حساب جاری شماره 2163 واریز گردید. 4 - مدیران شرکت: آقای شایع خوب نژاد به سمت مدیر عامل و خانم امینه کشاورز به سمت رییس هییت مدیره، کلاً برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای شایع خوب نژاد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی