اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 141

شناسه ملی: 10480011532

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به علت عدم تحقق زمینه فعالیت شرکت با موافقت کلیه صاحبان سهام شرکت منحل گردید و آقای علی ریوفی به شماره ملی 004640XXXX به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شد و آدرس تصفیه استان سمنان شهر سمنان بلوار میرزای شیرازی خیابان شهید قدس پلاک 305 کدپستی 351461XXXX تعیین گردید. ش 981107XXXX73549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی