اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 153947

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/12/06:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/12/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: داود وطن دوست ایوریق با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/2 ریال افزایش داد. امیر وطن دوست ایوریق با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500 ریال افزایش داد. حسن وطن دوست ایوریق با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500 ریال افزایش داد. مهری جوشن با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/1 ریال افزایش داد. حسین وطن دوست ایوریق با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی