اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 303029

شناسه ملی: 10103409122

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/12/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و امیرحامد سیدحسینی به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ سید جمال الدین اسدآبادی خ 25 نبش خ آماج پ 4 واحد 1 می باشد. در تاریخ 17/12/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی