اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 53155

شناسه ملی: 14004563410

تاریخ ثبت: 1393/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 8139695667

آدرس: در واحد ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان خیابان رباط خیابان آیت اله صادقی ساختمان ارسطو طبقه 4 واحد 24 و

تاریخ تاسیس: 1393/09/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/03:

120,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/02:

120,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ابراهیم زاده 128588XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای بابک اسدیان 128697XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حسین حاتمی 128587XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن صالحی نجف آبادی 128697XXXX عضو اصلی هییت مدیره و آقای محسن طاهری نصب 200275XXXX عضو اصلی هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 980422XXXX99596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک اسدیان کد ملی 128697XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و رامین ابراهیم زاده کد ملی 128588XXXX به عنوان مدیرعامل و حسین حاتمی کد ملی 128587XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ومحسن صالحی نجف آبادی کد ملی 109210XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و محسن طاهری نسب کد ملی 200275XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 960814XXXX09394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ابراهیم زاده به کد ملی 128588XXXX و بابک اسدیان به کد ملی 128697XXXX و حسین حاتمی به کد ملی 128587XXXX و محسن صالحی نجف آبادی به کد ملی 109210XXXX و محسن طاهری نسب به کد ملی 200275XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 960814XXXX72639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد:هییت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر می باشدکه از بین سهامداران انتخاب می شوند و هر کدام به تنهایی یا تماما توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده قابل عزل می باشند. ش 960807XXXX03772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی 101035XXXX0 و خانم لیلا اسماعیلی به کد ملی 129219XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 951218XXXX90472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

پیرو آگهی تغییرات شماره 139530XXXX85008566 مورخ 28/5/1395 تصویب تراز مالی منتهی به تاریخ 29/12/1394 مورد تصویب قرار گرفته است که در آگهی مذکور به اشتباه تاریخ 19/12/1394 ذکر شده است که مراتب به این نحو اصلاح می گردد. ش 950809XXXX25186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1395 طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1395 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 120000000 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال نقدی است که به 30000 سهم 100000 ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. ش 950809XXXX24954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1395 رامین ابراهیم زاده به کد ملی 128588XXXX و بابک اسدیان به کد ملی 128697XXXX و حسین حاتمی به کد ملی 128587XXXX و محسن صالحی نجف آبادی به کد ملی 109210XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مریم ریاحی سامانی به کد ملی 007152XXXX و لیلا اسماعیلی به کد ملی 129219XXXX به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی و حساب عملکرد سود و زیان منتهی به 19/12/1394 تصویب گردید. ش 950618XXXX43926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/4/1395 مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی: اصفهان ـ خیابان رباط ـ خیابان آیت اله صادقی ـ ساختمان ارسطو ـ طبقه 4 ـ واحد 24 و کدپستی 813969XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950618XXXX16235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1394 ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید و تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر تغییر یافت. ش 941027XXXX53492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1394 آقای بابک اسدیان به شماره ملی 128697XXXX و آقای رامین ابراهیم زاده به شماره ملی 128588XXXX و آقای حسین حاتمی به شماره ملی 128587XXXX و آقای محسن صالحی نجف آبادی به شماره ملی 109210XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای بهرام دوستی پویا به شماره ملی 417138XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا اسماعیلی به کد ملی 129219XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.. ش 941027XXXX01690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1394 آقای بابک اسدیان به شماره ملی 128697XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رامین ابراهیم زاده به شماره ملی 128588XXXX به سمت مدیرعامل و آقای حسین حاتمی به شماره ملی 128587XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن صالحی نجف آبادی به شماره ملی 109210XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 941027XXXX97697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک اسدیان به شماره ملی 128697XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسین حاتمی به شماره ملی 128587XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رامین ابراهیم زاده به شمارملی 128588XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شده اند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 940730XXXX40461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در اصفهان به چهارراه باهنر ـ خیابان آیت اله صادقی ـ مجتمع ارسطو ـ طبقه چهارم ـ واحد جنوبی ـ شماره 24 به کدپستی 813969XXXX و تلفن 5 و 031333XXXX4 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940725XXXX06488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان اوژن سپاهان درتاریخ 02/09/1393 به شماره ثبت 53155 به شناسه ملی 140045XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ تامین و ساخت کلیه قطعات و تجهیزات مربوط به صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و صنعتی، تعمیرات و نگهداری کلیه تجهیزات صنعتی، انجام بازرسی فنی از تجهیزات و مراکز صنعتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش های خصوصی، صادرات و واردات کالاهای مجاز و انجام امور بازرگانی، عقد هر گونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور، اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات بانکی از بانک های سراسر کشور صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ـ پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان بعثت ـ منطقه صنعتی دولت آباد ـ خیابان نشاط اصفهانی ـ پلاک 82 ـ کدپستی 834165XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 120 , 000 , 000 ریال منقسم به 1200 سهم 100 , 000 ریالی با نام میباشد که مبلغ 000/000/42 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 302 مورخ 5/7/93 نزد بانک ملی شعبه سی و سه پل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بابک اسدیان به شماره ملی 128697XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ حسین حاتمی به شماره ملی 128587XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ رامین ابراهیم زاده به شماره ملی 128588XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای حسین حاتمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و بابک اسدیان به سمت رییس هییت مدیره و رامین ابراهیم زاده به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. بازرسان: بهرام دوستی پویا به شماره ملی 417138XXXX به عنوان بازرس اصلی. محبوبه خداداد چهل خانه به شماره ملی 660993XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه: روزنامه اصفهان امروز برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930902XXXX64294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی