اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 411509

شناسه ملی: 10320634027

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/26:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 26/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به دو هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شاهرخ کرمی به شماره ملی 032354XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای مجید فروغی به شماره ملی 517996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدحسین ابراهیمی پنجکی به شماره ملی 032238XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای شاهرخ کرمی به شماره ملی 032354XXXX به سمت مدیر عامل 41 حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 51 آقای مصطفی منصوری به شماره ملی 534996XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدکیوان سعیدی کیوی به شماره ملی 007790XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 61 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 11/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی