اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4162

شناسه ملی: 10760312020

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 4917/02 5/2/1387 باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 خانم مه لقا بشارت و آقای رشید پهلوان زاده به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گریدند 2 اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان علی اکبر محسنی وفریبرز اسماعیلی وعلیرضا عابدین پور عمران وخانم رقیه محسنی 3 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1390 آقای علی اکبر محسنی به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای فریبرز اسماعیلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدندوامضا کلیه اوراق واسنادتعهدآور از جمله چک وسفته وبروات وغیره با امضا مدیر عامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است رییس ثبت اسنادآمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی