اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 444339

شناسه ملی: 14003690275

تاریخ ثبت: 1392/07/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره بین چهارراه سجده ای سیدالشهدا پ 133 ط 4 واحد 13

کد پستی: 1655955436

تاریخ تاسیس: 1392/07/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/14:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/14:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/29:

50,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر وطن دوست ش م 008003XXXX با دریافت مبلغ 30000000 ریال سهم الشرکه از صندوش شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم شکوفه فرجی ترکمانی ش م 223995XXXX با دریافت مبلغ 20000000 ریال سهم الشرکه از صندوش شرکت از ردیف شرکا خارج گردید.لذا سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 50000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای فرزاد فرهادی کد ملی 005496XXXX دارنده مبلغ 47500000 ریال ـ خانم فاطمه ایران منش کد ملی 006404XXXX دارنده مبلغ 2500000 ریال پ 940726XXXX99620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد فرهادی ش م 005496XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم فاطمه ایران منش ش م 006404XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940726XXXX10759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد فرهادی ش م 005496XXXX با پرداخت مبلغ 47500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم فاطمه ایران منش ش م 140036XXXX5 با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 50000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای امیر وطن دوست کد ملی 008003XXXX دارنده 30000000 ریال ـ خانم شکوفه فرجی ترکمانی کد ملی 223995XXXX دارنده 20000000 ریال ـ آقای فرزاد فرهادی کد ملی 005496XXXX دارنده 47500000 ریال ـ خانم فاطمه ایران منش کد ملی 006404XXXX دارنده 2500000 ریال محل شرکت به آدرس تهران ـ فلکه دوم تهرانپارس ـ خ جشنواره ـ بین چهارراه سجده ای سیدالشهدا ـ پ 133 ـ ط 4 ـ واحد 13 کدپستی: 165595XXXX تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت فعالیت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ((انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری ـ خرید و فروش وواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)) امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940726XXXX03842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/29:

در تاریخ 29/07/1392 به شماره ثبت 444339 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140036XXXX5 ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه تولید پخش توزیع فیلترهای هوای خودروهای سبک و سنگین و کلیه قطعات خودروهای سبک و سنگین و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگنی و اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان پیروزی خیابان عزیزاله عادلی کوچه سوم شهید اصغرنیا پ 42 ط اول کدپستی 173593XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت به مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: خانم شکوفه فرجی ترکمانی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 223995XXXX ساکن خیابان پیروزی خیابان عزیزاله عادلی کوچه سوم شهید اصغرنیا پ 42 ط همکف دارنده 000/000/20 ریال سهم الشرکه. 2 آقای امیر وطن دوست به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی و مدیر عامل به شماره ملی 008003XXXX ساکن خیابان پیروزی خیابان عزیزاله عادلی کوچه سوم شهید اصغرنیا پ 42 ط همکف دارنده 000/000/30 ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1718987 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی