اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2504

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/03/11:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/3/84 شرکت تعاونی اعتبار ایثار کارکنان ثبت احوال استان بوشهر ثبت شده به شماره 2504 تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 -صورتهای مالی 1383 مورد تصویب قرار گرفت. 2 -آقای شعبان شیرکانی به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید 3 -سرمایه شرکت از مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم سیصد هزار ریالی به مبلغ 223500000 ریال منقسم به 745 سهم سیصد هزار ریالی افزایش یافت. رییس اداره ثبت اسناد بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی