اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 27355

شناسه ملی: 10320524050

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ارایه و برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و مدیریت برگزاری دوره های تخصصی آموزشی درزمینه های کشاورزی منابع طبیعی ارایه خدمات آموزشی ترویجی و پژوهشی انجام مطالعات بنیادی کاربردی و توسعه ای تهیه و تنظیم استانداردهای آموزشی خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی پایش و ارزیابی طرح های آموزشی شناسایی و معرفی دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای مورد نیاز برگزاری سمینارها و همایش های عمومی و خصوصی تخصصی داخلی و خارجی عضویت در نهادها و مجامع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت موسسه اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب داخلی و خارجی اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. در تاریخ 22/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی