اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10720220430

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخه 2/7/89 و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 3/7/89 شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: 1 ـ آقای امین یار پور بسمت بازرس اصلی و آقای عباس زاهدی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 3 ـ آقای سید مسعود موسوی بسمت رییس هییت مدیره و هدی پور غفار مغفرتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرانک پیشگر بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند 4 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است 5 ـ آدرس شرکت از مکان قبلی به نشانی جدید رشت گلسار خیابان 132 توحید 4 بلوک 13 طبقه دوم انتقال یافت و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی