اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1556

شناسه ملی: 14003420650

تاریخ ثبت: 1392/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/21:

8,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/24:

خلاصه اساسنامه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت تعاونی میلاد کارکنان بندر و گمرک فریدونکنار که در تاریخ 21/02/92 شماره ثبت 1556 شناسه ملی 140034XXXX0 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: ایجاد فروشگاه مصرف 2 مرکز اصلی شرکت: فریدونکنار ربروی کمربندی شرقی بندر فریدونکنار گمرک بندر فریدونکنار کدپستی 97558 47516 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: بمبلغ 000/500/8 ریال منقسم به 17 سهم 000/500 ریالی که مبلغ 000/500/8 ریال طی گواهی شماره 40/3415 مورخ 26/01/92 و حساب جاری 1/1189966/111/30415 بانک توسعه تعاون فریدونکنار واریز گردید. 5 آقایان حسین نیکخو امیری اکبر گوهری صفر علی محمدنژاد ولیک بنی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و حمید نبی پور آهنگر به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال و علی نیک پور و سید مصطفی ولیزاده اطاقسرا به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/01/92 آقایان حسین نیکخو امیری به عنوان (رییس هییت مدیره) اکبر گوهری به عنوان (نایب رییس) و صفر علی محمدنژاد ولیک بنی به عنوان (منشی هییت مدیره) برای مدت 3 سال و سید حسن خانجانزاده ولوکلایی خارج از هییت مدیره به عنوان ( مدیر عامل ) شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و ... با امضا حسین نیکخو امیری (رییس هییت مدیره) باتفاق سید حسن خانجانزاده ولوکلایی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و نامه ها با امضا سید حسن خانجانزاده ولوکلایی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 801050XXXX110661XXXX رییس ثبت اسناد و املاک فریدونکنار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی